Ministerstwo Pracy przygotowało propozycję regulacji dotyczącej uzupełniania płac urzędników. Projekt rozporządzenia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy określa procedurę przyznawania takiego bonusu dla zatrudnionych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, pełniących funkcję doradców klienta i kadry kierowniczej.
Rada Rynku Pracy będzie opiniować decyzje ministra pracy dotyczące podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz współdecydować o wydatkowaniu pieniędzy z jego rezerwy. Rozstrzygnięcia w tych sprawach będzie podejmować w formie uchwał, w innych wystarczy wpis do protokołu posiedzenia. Takie rozwiązania przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt nowego rozporządzenia w sprawie rad rynku pracy. Przepisy wejdą w życie wraz z reformą publicznych pośredniaków. Ustawą, która ją wprowadza, Sejm zajmuje się na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu.
Rady rynku pracy zastąpią obecnie funkcjonujące rady zatrudnienia. Będą one działać na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym jako ciała doradcze dla powiatowych i wojewódzkich służb zatrudnienia oraz ministra pracy. W porównaniu ze stanem obecnym nastąpi ograniczenie ich liczebności oraz podmiotów w nich reprezentowanych. Przewiduje się, że w ich skład wejdą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz reprezentant komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, skarbnik województwa i powiatu. Będzie można do nich powołać także trzech przedstawicieli samorządu terytorialnego lub nauki, jednak nie będzie to obowiązkowe. Natomiast w radach zatrudnienia muszą być obecne organizacje pozarządowe i naukowcy.