Ministerstwo Pracy przygotowało propozycję regulacji dotyczącej uzupełniania płac urzędników. Projekt rozporządzenia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy określa procedurę przyznawania takiego bonusu dla zatrudnionych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, pełniących funkcję doradców klienta i kadry kierowniczej.
Rada Rynku Pracy będzie opiniować decyzje ministra pracy dotyczące podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz współdecydować o wydatkowaniu pieniędzy z jego rezerwy. Rozstrzygnięcia w tych sprawach będzie podejmować w formie uchwał, w innych wystarczy wpis do protokołu posiedzenia. Takie rozwiązania przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt nowego rozporządzenia w sprawie rad rynku pracy. Przepisy wejdą w życie wraz z reformą publicznych pośredniaków. Ustawą, która ją wprowadza, Sejm zajmuje się na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu.
Rady rynku pracy zastąpią obecnie funkcjonujące rady zatrudnienia. Będą one działać na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym jako ciała doradcze dla powiatowych i wojewódzkich służb zatrudnienia oraz ministra pracy. W porównaniu ze stanem obecnym nastąpi ograniczenie ich liczebności oraz podmiotów w nich reprezentowanych. Przewiduje się, że w ich skład wejdą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz reprezentant komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, skarbnik województwa i powiatu. Będzie można do nich powołać także trzech przedstawicieli samorządu terytorialnego lub nauki, jednak nie będzie to obowiązkowe. Natomiast w radach zatrudnienia muszą być obecne organizacje pozarządowe i naukowcy.
Zmiany mają zwiększyć sprawność funkcjonowania rad.
– Będą w nich reprezentowani tylko główni gracze na rynku pracy. Nie zmieni to jednak faktu, że nadal pozostaną ciałami doradczymi o niewielkim wpływie na ten rynek – mówi Marek Lewandowski, ekspert NSZZ „Solidarność”.
Jego zdaniem niewiele zmieni także rozszerzenie ich kompetencji o uprawnienia stanowiące w zakresie rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
– Partnerzy społeczni nadal pozostają bez wpływu na wydatkowanie pieniędzy z funduszu pracy na przeciwdziałanie bezrobociu – wskazuje.
Ministerstwo Pracy przygotowało też propozycję regulacji dotyczącej uzupełniania płac urzędników. Projekt rozporządzenia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy określa procedurę przyznawania takiego bonusu dla zatrudnionych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, pełniących funkcję doradców klienta i kadry kierowniczej. Projekt precyzuje, na jakich stanowiskach można go otrzymać (np. asystent EURES, specjalista ds. rozwoju zawodowego). Postępowanie kwalifikacyjne przy przyznawaniu dodatku tylko nieznacznie odbiega od obecnie obowiązującego. Nadal będzie wymagane przeprowadzenie rozmowy bezpośredniego przełożonego z pracownikiem i oceny jakości i efektywności pracy urzędnika. W projekcie uszczegółowiono jednak kryteria brane pod uwagę przy jej dokonywaniu. Dodatek do wynagrodzenia będzie mógł być przyznany – tak jak obecnie – w maksymalnej wysokości 600 zł. Na takich samych zasadach otrzymają go też osoby zatrudnione w Ochotniczych Hufcach Pracy.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń przekazane do konsultacji