Żołnierze będą mogli awansować na wyższe stopnie, zajmując jednocześnie dotychczasowe stanowisko służbowe. Jednak co roku będą podlegać ocenie. Takie m.in. zmiany przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
W Sejmie przegłosowano obie poprawki zgłoszone przez Senat do omawianej ustawy. W efekcie żołnierze, którzy doznali długotrwałego uszczerbku na zdrowiu podczas misji wojskowej, będą mogli do końca przyszłego roku występować o przywrócenie do służby. Druga poprawka umożliwi im w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy zwrócenie się do armii z wnioskiem o naliczenie zaległego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
– Z tych rozwiązań skorzystają żołnierze, którzy w ubiegłym roku odeszli z wojska. Jeśli inne służby mundurowe bez limitu mogą mieć prawo do ekwiwalentu za okres np. 10 lat, to również żołnierze powinni zostać nim objęci – potwierdza płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów.