Minister administracji i cyfryzacji proponuje wprowadzić przepisy, na mocy których pracownik będzie mógł złożyć wniosek o urlop wychowawczy także w wersji elektronicznej.
Taką sugestię skierował do resortu pracy przy okazji opiniowania projektu nowego rozporządzenia w sprawie udzielania urlopu wychowawczego. Miałoby ono wejść w życie wraz ze zmianami dotyczącymi tych przerw na opiekę, które zaczną obowiązywać od 1 października 2013 r. Wprowadza je ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, którą 5 września 2013 r. pod pozycją 1028 ogłoszono w Dzienniku Ustaw.
Nowe przepisy przewidują m.in. ustanowienie jednego miesiąca urlopu wychowawczego przeznaczonego do wyłącznego wykorzystania przez każde z rodziców dziecka, który nie będzie mógł zostać przeniesiony na drugiego (np. z ojca na matkę).
Projekt rozporządzenia przewiduje, że wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się z niego skorzystać. MAiC, oprócz elektronicznego wniosku o urlop, chce, by w formie takiej mogło być składane także pisemne oświadczenie drugiego z rodziców o braku zamiaru korzystania z urlopu (wspólnie mogą oni korzystać z niego tylko przez 4 miesiące). Propozycja MAiC jest związana z prowadzonymi w tym resorcie pracami na rzecz ograniczenia obiegu papierowego dokumentów. Nie wiadomo jeszcze, jak na ten pomysł zareaguje minister pracy. Popierają go pracodawcy.
– To krok w dobrym kierunku. Inaczej nadal będziemy tonąć w stosach papierowych dokumentów – mówi Zbigniew W. Żurek, wiceprezes Business Centre Club.
Ekspert obawia się jednak, że w przypadku przyjęcia zbyt wygórowanych wymogów dotyczących tej formy przekazywania wniosków może być ona rzadko stosowana.
– Trzeba uważać, by nie wylać dziecka z kąpielą. Wniosek powinien być składany za pośrednictwem e-maila. Ewentualnie, by wykluczyć nieprawidłowości, pracodawca może przypisać każdemu z zatrudnionych osobisty numer, który pracownik będzie podawać dla uwierzytelnienia korespondencji. Z pewnością nadmierny byłby wymóg składania wniosku w postaci opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym – podkreśla wiceprezes BCC.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia