Opiekunowie składający wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego będą musieli wskazać liczbę jego części wykorzystanych na dane dziecko. Cztery tygodnie na opiekę nad potomkiem należą się wyłącznie jednemu z rodziców.
Resort pracy przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie udzielania urlopu wychowawczego. Potrzeba jego wydania wiąże się ze zmianami korzystania z tego świadczenia, ktore zaczną obowiązywać 1 października 2013 r. Nowelizacja kodeksu w tej sprawie czeka obecnie na podpis prezydenta. Wprowadza zasadę, że miesiąc urlopu wychowawczego będzie przeznaczony do wyłącznego wykorzystania przez jednego rodzica jako nieprzenoszalna część. Zmiana ta została uwzględniona w projekcie rozporządzenia, który określa procedurę starania się o wolne dni na opiekę nad dzieckiem.
– Projekt rozporządzenia nie wprowadza radykalnych zmian w zakresie składania wniosku o urlop wychowawczy. Jego zapisy są niemal identyczne jak obecnie obowiązujące przepisy. Nie należy więc spodziewać się, by stanowiły istotny problem dla rodziców – twierdzi adwokat Karolina Schiffter z Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.
Nowe zasady przewidują różny wymiar świadczenia w zależności od tego, czy uprawnienie to odnosi się do pełnych rodzin, czy też do opiekunów samotnie wychowujących potomstwo. W tym pierwszym przypadku, w razie nieskorzystania z wyłącznej części urlopu przez drugiego rodzica, wymiar wychowawczego wyniesie maksymalnie 35 miesięcy. Utrata miesiąca wolnego nie dotyczy natomiast rodziców i opiekunów samotnie wychowujących dziecko. Jednak, aby skorzystać z dłuższego niż pozostali rodzice uprawnienia, osoby te muszą udowodnić pracodawcy fakt samotnej pieczy nad dzieckiem. W tym celu przepisy projektu rozporządzenia nakładają na nich obowiązek złożenia oświadczenia o fakcie samotnego wychowywania potomka oraz o jego przyczynie. Należy je przedstawić wraz z wnioskiem o udzielenie całego urlopu albo ostatniej jego części. Oprócz tego pracownik musi dołączyć do wniosku akt zgonu drugiego rodzica bądź prawomocny wyrok sądu opiekuńczego o nieprzyznaniu mu władzy rodzicielskiej albo jej pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu.
– To dokumenty standardowe, które z reguły są w posiadaniu samotnych rodziców i nie muszą oni odrębnie się o nie starać na potrzeby złożenia wniosku do pracodawcy. Przepisy rozporządzenia nie precyzują jednak, czy powinny one być składane w oryginałach, czy też dopuszczalne jest przedstawienie kopii – zauważa mecenas Karolina Schiffter. Dodaje, że praktyka pokazuje, iż pracodawcy zwracają się o okazanie oryginału dopiero wtedy, gdy powezmą wątpliwości co do wiarygodności dokumentu.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia trafił do akceptacji