Aby wykorzystać pełny wymiar urlopu wychowawczego, będą musieli z niego skorzystać oboje rodzice.
Tak wynika z uchwalonej na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacji kodeksu pracy. Wprowadzenie nowych przepisów wynika z obowiązku dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Rady 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego (Dz.U. L 68/13). Polska miała na to czas do 8 marca tego roku. Jednak ze względu na prowadzone równolegle prace legislacyjne nad urlopem rodzicielskim wstrzymano prace nad implementacją unijnych standardów w zakresie wychowawczego (aby uniknąć ewentualnych kolizji przepisów).
Nowe rozwiązania mają służyć włączeniu ojców w wychowanie i opiekę nad dziećmi. Główna zmiana sprowadza się do tego, że każdy z rodziców będzie miał przypisaną wyłącznie do siebie część wychowawczego, której nie będzie mógł przenieść na partnera, z którym wychowuje dziecko. Ta nieprzenoszalna część urlopu została określona w wymiarze jednego miesiąca.
Zatem od 1 października tego roku, bo wtedy mają wejść w życie nowe przepisy, matce i ojcu będzie przysługiwało po miesiącu wychowawczego oraz 34 kolejne jego miesiące do podziału. Jeżeli więc np. ojciec dziecka nie będzie zainteresowany tym uprawnieniem, to matka będzie miała do dyspozycji 35 miesięcy urlopu, na który złożą się miesiąc nieprzenoszalnego i 34 miesiące, które mogą być podzielone w dowolny sposób między rodziców.
Zdarzają się jednak przypadki, kiedy jeden z rodziców z przyczyn obiektywnych nie może wykorzystać takiej formy opieki nad dzieckiem. Dlatego ustawodawca określił kilka sytuacji, kiedy to jeden rodzic może wykorzystać cały 36-miesięczny wymiar wychowawczego. Będzie to możliwe, jeżeli drugi rodzic dziecka nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska, a także gdy został jej pozbawiony albo uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu. Prawo do całego wymiaru będzie też przysługiwać w przypadku, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.
Sejm zdecydował również, że wychowawczy będzie można wykorzystać w pięciu częściach a nie, tak jak obecnie, w czterech. Ponadto rodzice lub opiekunowie dziecka zyskają możliwość jednoczesnego przebywania na takim urlopie przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

Zasady korzystania z wychowawczego

● Prawo do niego ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy pracy).

● Jego wymiar wynosi trzy lata.

● Udziela się go w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia.

● Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia.

Etap legislacyjny

Ustawa skierowana do Senatu