Żołnierze będą mogli awansować na wyższe stopnie wojskowe, zajmując jednocześnie dotychczasowe stanowisko służbowe. Jednak co roku będą podlegać ocenie. Takie m.in. zmiany przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Teraz zajmie się nią Senat.
Rozwiązania te mają usunąć wszelkie bariery związane ze służbą w armii zawodowej. Obecnie jeśli nie ma etatu dla konkretnego stopnia wojskowego, zainteresowany nie może na nie awansować. Po zmianie będzie to możliwe przy jednoczesnym pozostaniu na obecnym stanowisku. Zrezygnowano też z uwzględniania studiów I stopnia dla oficerów młodszych.
– Obecnie do stopnia kapitana można awansować, posiadając tytuł licencjata, a wykształcenie wyższe magisterskie jest konieczne dopiero od majora – zaznacza gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i rektor Akademii Obrony Narodowej.
Dodaje, że po zmianach wszystkie osoby, które będą chciały dostać się do wspomnianego korpusu, muszą mieć wykształcenie wyższe magisterskie.
Po zmianach w armii służba wciąż będzie dzieliła się na stałą i kontraktową. W przypadku tej ostatniej minimalny okres jej odbywania zwiększony zostanie z 18 miesięcy do dwóch lat. Również pierwszy kontrakt ma trwać 24 miesiące. W efekcie umowa dotycząca służby będzie zawierana na okres od dwóch do sześciu lat (żołnierze kontraktowi będą mogli jednak służyć maksymalnie do 12 lat).
Co ważne, służba będzie podlegać corocznej ocenie. Ta zostanie przeprowadzana między 15 sierpnia a 15 października. Na notę żołnierza wpłynie wynik sprawdzianu sprawnościowego. Do tej pory, jeśli żołnierz dwukrotnie go nie zaliczył, musiał się z mocy prawa pożegnać ze służbą. Po zmianach konsekwencją będzie wystawienie oceny dostatecznej.
Etap legislacyjny
Ustawa trafiła do Senatu