Ogólną zasadą jest, że pracującemu w pełnym miesięcznym wymiarze przysługuje płaca nie niższa od pewnego określonego poziomu. W tym roku jest to 1,6 tys. zł. Przepisy dopuszczają jednak możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownika podejmującego pierwszą pracę w niższej wysokości od wynagrodzenia minimalnego. Osoba taka może otrzymywać 80 proc., czyli w tym roku 1280 zł.

Do pierwszego roku pracy wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zatem w celu ustalenia rocznego okresu należy zsumować wszystkie okresy, za które podwładny ma udokumentowane opłacanie składek.

Dokonując obliczenia wysokości płacy przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, np. pensja zasadnicza, dodatek funkcyjny, za znajomość języka obcego, premie. Nie uwzględnia się z kolei nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 6 kwietnia 2009 r., sygn. akt GPP-471-4560-25/09/PE/RP, Wyliczanie wynagrodzenia pracownika).

Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1026).