– Pracownicy powinni jednak wykazać, że z tego powodu rzeczywiście nie mogli dotrzeć do pracy. Mogą na przykład postarać się o zaświadczenie z gminy potwierdzające, że drogi były nieprzejezdne – mówi Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe i Personalne.

Istotne znacznie dla pracowników ma to, w jaki sposób należy powiadomić przełożonego o problemach z pojawieniem się w firmie. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy zatrudniony jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności. Tak wynika z par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

Jeżeli obowiązujące w firmie przepisy wewnątrzzakładowe nie określają sposobu zawiadomienia firmy o przyczynie nieobecności pracownika, powinien on go dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie lub przy użyciu innego środka łączności albo drogą pocztową. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

– Niedotrzymanie wspomnianego dwudniowego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi dopełnienie obowiązku poinformowania przełożonego o nieobecności – podkreśla Małgorzata Lorenc.

Co ważne, nawet jeśli nieobecność zostanie usprawiedliwiona, pracownikowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za ten czas. Jeśli pracownikowi zależy na zachowaniu prawa do pensji, pomimo niemożności stawienia się w pracy, zamiast zgłaszać nieobecność, ma prawo skorzystać z urlopu na żądanie. Musi jednak poinformować pracodawcę jeszcze przed rozpoczęciem dniówki, która ma być wolna – czyli np. przed godziną 9 rano, jeśli wtedy zaczyna pracę.

Przypomnijmy, że w ciągu roku pracownik ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie. Nie jest to jednak dodatkowy czas wolny. Dni te są odliczane z urlopu wypoczynkowego.