Od dwóch lat obowiązują zaostrzone zasady zatrudniania przy unijnych projektach. To efekt audytu szkoleń realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który przeprowadziła Komisja Europejska. Kontrola unijna ujawniła, że te same osoby są zatrudniane w wielu projektach PO KL i nie są w stanie efektywnie wykonywać powierzonych im zadań.

Nadal jednak jest wiele wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. Jeden z urzędów miejskich nie wiedział, czy jego pracownik zatrudniony na etacie może dodatkowo wykonywać zadania przy unijnym projekcie realizowanym przez podległą samorządowi szkołę. Departament zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) w MRR tłumaczy, że jest to niemożliwe. Jego zdaniem urząd miasta pozyskał środki na dodatkowe zajęcia z uczniami, a więc jest beneficjentem tego projektu. Tylko on posiada bowiem osobowość prawną i może być stroną umowy o dofinansowanie w ramach PO KL. Szkoła nie może więc zawierać umów cywilnoprawnych, w tym o dofinansowanie, mimo że jest realizatorem projektu.

– Nie jest możliwe zawarcie z etatowym pracownikiem urzędu umowy cywilnoprawnej w ramach tego samego projektu, którego beneficjentem jest samorząd – podkreśla Aleksandra Dmitruk, zastępca dyrektora departamentu zarządzania EFS w MRR.

Zgodnie bowiem z wytycznymi ministra rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL wszystkie obowiązki i zadania realizowane przez pracownika w ramach jednego lub więcej projektów powinny zostać objęte jedną umową o pracę. Jeżeli zainteresowany chce podjąć się realizacji dodatkowych zadań, należy zmienić mu zakres obowiązków w ramach stosunku pracy.