Osoba, która straciła zatrudnienie, może otrzymać pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu. Jeśli zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotna, może liczyć na prawie 21 tys. zł dotacji.
O dotację na biznes z powiatowego urzędu pracy (PUP) mogą się starać tylko bezrobotni. Jednak nie wszyscy, którzy mają taki status, mogli liczyć na dofinansowanie. Z takiej możliwości skorzystają tylko osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie pracy nie odmówili propozycji zatrudnienia lub skorzystania z innej formy aktywizacji oraz nie otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych (np. z UE) środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nie mogą też prowadzić działalności gospodarczej w ciągu roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji. [Przykład 1]
Maksymalna kwota dotacji na biznes odpowiada sześciokrotności średniej płacy w ostatnim kwartale. Chodzi o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, liczone od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Obecnie kwota ta wynosi 20,98 tys. zł. Urząd pracy może ją jednak obniżyć. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane na działalność z branży: wytwórczej, budowlanej, usługowej lub handlowej, która jest prowadzona w sposób ciągły i w celach zarobkowych. Nie można ubiegać się o dotację na biznes polegający na handlu obnośnym i obwoźnym oraz akwizycji.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Pomocy doradcy

Wniosku jak biznesplanu

Na co można przeznaczyć dotację

Czy zawieszenie działalności gospodarczej wyklucza z ubiegania się o dotację

Czy zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powodem zwrotu dotacji

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jak zacząć działalność gospodarczą za dotację z urzędu pracy.

Zobacz także: Dotacja na firmę. Krok po kroku