Po raz pierwszy w Polsce zostanie przeprowadzone kompleksowe badanie zagrożeń psychospołecznych w pracy. Sondaż obejmie ponad 7 tys. pracowników zatrudnionych w firmach będących w trakcie zmian organizacyjnych.
Badania, które zostaną przeprowadzone, stanowią część innowacyjnego projektu realizowanego przez NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi.
Zbadani zostaną pracownicy m.in. zatrudnieni w sektorze ochrony zdrowia, transportu, handlu i energetyki. Będzie to kompleksowe badanie pracujących pod kątem zagrożeń psychospołecznych oraz ich ekonomicznych skutków dla firm.
Według danych z 2007 r. w krajach Unii Europejskiej ponad 40 milionów pracujących cierpi z powodu stresu w miejscu pracy, a leczenie chorób związanych ze stresem zawodowym szacuje się na ok. 20 miliardów euro. Z raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2008 r.” wynika, że zaburzenia psychiki i zachowania to po problemach neurologicznych i nowotworach trzecia najczęstsza przyczyna absencji chorobowej (liczona liczbą dni zwolnienia lekarskiego).
– Nieliczni pracodawcy uwzględniają stres przy ocenie ryzyka na konkretnym stanowisku pracy. Problem ten dostrzegają najczęściej pracodawcy korporacyjni. Tam ten negatywny czynnik, jakim są zagrożenia psychospołeczne, jest uwzględniany w działaniach profilaktycznych. Niestety większość pracodawców nie bierze pod uwagę stresu, na jaki narażeni są pracownicy, i kosztów, jakie ponosi firma w związku z tym zjawiskiem – podkreśla dr Mateusz Warchał z Akademii Technicznej i Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Dodaje, że w 60 proc. firm zatrudnieni tam pracownicy są narażeni na bardzo wysoki poziom stresu w miejscu pracy. Tak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy.
W Polsce od kilku lat obowiązuje autonomiczne porozumienie partnerów społecznych dotyczące wspomnianej problematyki. Nie przełożyło się ono – tak jak np. w przypadku telepracy – na zmiany w krajowym prawie pracy.
– Porozumienie zawiera bardzo miękkie postanowienia, które zobowiązują pracodawców i związkowców do przeciwdziałania stresowi. Planowane są spotkania, na których będą ocenione rozwiązania w nim zawarte. OPZZ wraz z PIP w ramach akcji „Poznaj swoje prawa” poświęcą dużo czasu problemom stresu, jego oceniania i ograniczania – mówi Paweł Śmigielski, ekspert OPZZ.