Małoletni mogą być zatrudniani nie tylko w celu przyuczenia do zawodu. Wolno im również okazyjnie dorabiać na etacie. Także w czasie wakacji.
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy młodociany, czyli osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Zalicza się do nich takie, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie utrudniają wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Następnie musi go zatwierdzić właściwy inspektor pracy. Jest on ogłaszany w regulaminie pracy albo w innym akcie wewnętrznym pracodawcy.
W przypadku młodocianych zatrudnianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe pracodawca jest zobowiązany do ustalania wymiaru i rozkładu czasu pracy przy uwzględnieniu tygodniowej liczby godzin nauki wynikającej z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych. W takim przypadku pracodawca musi zorganizować młodemu pracownikowi pracę w ten sposób, by jej wymiar nie przekraczał 12 godzin tygodniowo, a w dniu, w którym się on uczy, nie pracował więcej niż 2 godziny.