Małoletni mogą być zatrudniani nie tylko w celu przyuczenia do zawodu. Wolno im również okazyjnie dorabiać na etacie. Także w czasie wakacji.
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy młodociany, czyli osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Zalicza się do nich takie, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie utrudniają wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Następnie musi go zatwierdzić właściwy inspektor pracy. Jest on ogłaszany w regulaminie pracy albo w innym akcie wewnętrznym pracodawcy.
W przypadku młodocianych zatrudnianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe pracodawca jest zobowiązany do ustalania wymiaru i rozkładu czasu pracy przy uwzględnieniu tygodniowej liczby godzin nauki wynikającej z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych. W takim przypadku pracodawca musi zorganizować młodemu pracownikowi pracę w ten sposób, by jej wymiar nie przekraczał 12 godzin tygodniowo, a w dniu, w którym się on uczy, nie pracował więcej niż 2 godziny.
W czasie ferii szkolnych, młodociany może pracować dłużej – do 7 godzin dziennie, ale nie więcej niż 35 godzin w tygodniu. Normy czasu pracy przewidziane w kodeksie pracy dla młodocianych są sztywne. Co oznacza, że nie można rozliczyć nadwyżki godzin w jednym tygodniu, planując mniejszą liczbę godzin pracy w kolejnym.
To niejedyne ograniczenia dotyczące zatrudniania młodocianych. Niepełnoletniego nie można także zatrudniać w porze nocnej, ani w godzinach nadliczbowych. Pora nocna dla tej kategorii pracowników przypada między 22.00 a 6.00 rano. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Ponadto młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
Każdy młody pracownik przed podpisaniem umowy o prace musi przejść badania wstępne. Jeżeli jego zatrudnienie trwa dłużej, wymagane jest, żeby był poddany także badaniom okresowym i kontrolnym. Pracodawca ma obowiązek poinformować rodziców albo innych opiekunów prawnych o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną przez młodocianego pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.