Blisko 3/4 małych firm stosuje terminowe umowy o pracę. Połowa mikroprzedsiębiorstw wprowadza ruchomy czas pracy. Dwie na trzy średnie firmy zatrudniają pracowników na niepełny etat. Tak wynika z ogólnopolskiego badania postaw i preferencji względem elastycznych form organizacji pracy przeprowadzonego przez GFK Polonia, zleconego przez DGP dla Związku Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”. Jest on realizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu.
Raport wskazuje jednoznacznie: polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa już wdrażają model flexicurity. Obejmuje on działania na poziomie państwa (uelastycznianie rynku pracy, aktywne polityki rynku pracy, system zabezpieczenia społecznego). Na poziomie przedsiębiorstw i pracowników zakłada upowszechnienie m.in. nietypowych form zatrudnienia (np. kontraktów terminowych), elastycznej organizacji pracy w firmie (np. indywidualnych rozkładów czasu pracy oraz telepracy) przy jednoczesnym wspieraniu zatrudnionych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (np. poprzez kształcenie ustawiczne). Dzięki tym rozwiązaniom dla obu stron stosunku pracy łatwiejsze jest nawiązywanie i rozwiązywanie łączących ich umów, a to sprzyja zmniejszeniu bezrobocia. Firmy nie obawiają się bowiem zatrudniać nowych osób, a pracownicy nie martwią się, że nie znajdą miejsca pracy.
O tym, że ten model zatrudnienia się sprawdza, przekonują opinie respondentów badania. Zdaniem trzech na czterech mikroprzedsiębiorców elastyczna organizacja i czas pracy umożliwiają efektywniejsze zarządzanie firmą. Tyle samo małych i średnich firm uważa, że są to rozwiązania korzystne z punktu widzenia pracowników. Dodatkowo mają one jeszcze jedną, cenną w ostatnich latach zaletę. Zdaniem 70 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania z zakresu flexicurity są pomocne w czasie kryzysu, gdy firma ma problemy finansowe.