NSZZ „Solidarność” zaprosiła partnerów z Komisji Trójstronnej do negocjacji nad wdrożeniem w Polsce Europejskiego porozumienia w sprawie włączających rynków pracy. Związek proponuje, aby w porozumieniu znalazły się instrumenty subsydiowania miejsc pracy dla osób po 50. roku życia.
Porozumienie, które ma być przeniesione do krajowych systemów w ciągu 3 lat od daty jego podpisania, ma umożliwić optymalne wykorzystanie potencjału siły roboczej w Europie, tak aby jak najwięcej osób podejmowało pracę. Zostało ono zawarte 25 marca 2010 r. przez unijne organizacje pracowników oraz pracodawców. To oznacza, że Polska na jego wdrożenie ma czas do marca 2013 roku.
Szczególnie może to być istotne w kontekście zmian demograficznych skutkujących m.in. kurczeniem się populacji ludzi w wieku produkcyjnym i niedoborami w systemach ubezpieczenia społecznego.

Związki zawodowe chcą subsydiowania miejsc pracy dla osób starszych

W załączniku do europejskiego porozumienia znalazł się katalog zaleceń dla władz publicznych i innych podmiotów. Partnerzy społeczni mają bowiem świadomość, że stworzenie włączającego rynku pracy nie zależy tylko od ich działań, ale w dużej części sukces zależy od działania władz publicznych, np. w zakresie dostępu do mieszkań, zdobywania wykształcenia, doradztwa zawodowego, prowadzenia działalności gospodarczej.
– Nie mam złudzeń, że porozumienie to będzie lekarstwem na bezrobocie i zmianę sytuacji na rynku pracy, bo nie ma jednego instrumentu, który zlikwiduje bezrobocie. Uważam, że każda inicjatywa, która skupia się na promowaniu, wspieraniu zatrudnienia jest cenna w kontekście wydłużania wieku emerytalnego – mówi Bogdan Grzybowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).
Związek proponuje, aby w porozumieniu znalazły się instrumenty subsydiowania miejsc pracy dla osób po 50. roku życia. Należy zatem wypracować mechanizmy pozwalające na efektywne wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Pracy. Ponadto związek chce promować prowadzenie aktywnej polityki dotyczącej tzw. zarządzania wiekiem w firmach.
– Dziś dla 70 proc. zarządzających firmami zarządzanie wiekiem jest nic nieznaczącym terminem. Poprzez szkolenia, przekazywanie informacji trzeba uświadamiać problem pracy dla ludzi starszych – dodaje Bogdan Grzybowski.
Na grudniowym spotkaniu przedstawicieli partnerów społecznych wchodzących w skład Komisji Trójstronnej poświęconym temu porozumieniu wypracowany został wspólny dokument, który wskazuje na najważniejsze obszary, na których organizacje związkowe i organizacje pracodawców będą skupiały się podczas implementacji.
Partnerzy społeczni w polskim porozumieniu będą stawiać na rozwój systemów kształcenia ustawicznego oraz szkoleń zawodowych, np. poprzez efektywne tworzenie funduszy szkoleniowych na poziomie branż i przedsiębiorstw czy poprawienie efektywności usług i instrumentów rynku pracy. Ponadto zmienione mają być zasady wydawania środków z Funduszu Pracy, tak aby partnerzy społeczni mieli realny wpływ na ten obszar polityki państwa.