W nadchodzącym roku sposób jego obliczania nie ulega zmianie. Nadal będzie on zależeć od obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy, co skutkuje jego zróżnicowaniem w każdym miesiącu kalendarzowym.
Wysokość dodatku nocnego ustala się według zasad określonych w par. 4b rozporządzenia dotyczącego obliczania wynagrodzeń. W tym celu minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. W związku z tym wysokość dodatku jest różna w poszczególnych miesiącach w zależności od liczby godzin do przepracowania (im mniej takich godzin w danym miesiącu, tym wyższy dodatek i odwrotnie).
Termin „liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu” oznacza obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 kodeksu pracy. Jest więc to kodeksowy wymiar godzin do przepracowania w danym miesiącu, a nie liczba godzin faktycznie przepracowana przez danego pracownika czy określona do przepracowania w jego harmonogramie czasu pracy. Potwierdza to Główny Inspektorat Pracy w swoim stanowisku z 23 stycznia 2008 r. w sprawie obliczania dodatku za nadgodziny (opubl. Rzeczpospolita DF 2008/6/4).
Przy ustalaniu dodatku za godzinę pracy w porze nocnej dokonuje się zatem następujących działań:
1) kwotę minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym;
2) tak wyliczoną stawkę godzinową należy pomnożyć przez stawkę dodatku, tj. 20 proc.;
3) otrzymany wynik mnoży się przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu przez pracownika w porze nocnej.

Przykład

Kwota za 20 godzin
Regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy przewiduje, że pora nocna obejmuje osiem godzin od 22 do 6. Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, w czerwcu 2021 r. przepracuje 168 godzin (liczba godzin do przepracowania w tym miesiącu), z których 20 przypadnie na porę nocną. Pracodawca, oprócz normalnego wynagrodzenia, wypłaci mu dodatek za pracę w nocy w kwocie 66,60 zł, co wynika z następującego wyliczenia:
2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł
16,67 zł × 20 proc. = 3,33 zł
3,33 zł × 20 godz. = 66,60 zł
Biorąc pod uwagę wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach kalendarzowych w 2021 r., wysokość dodatku nocnego waha się od 3,04 zł do 3,68 zł. Pierwszy raz dodatek w każdym z miesięcy jest wyższy niż 3 zł na godzinę. [tabela]
Tabela. Wysokość dodatku nocnego w poszczególnych miesiącach 2021 roku
Miesiąc Wyliczenie dodatku nocnego Kwota dodatku za 1 godz. pracy w porze nocnej
Styczeń 2800 zł : 152 godz. × 20 proc. 3,68 zł
Luty 2800 zł : 160 godz. × 20 proc. 3,50 zł
Marzec 2800 zł : 184 godz. × 20 proc. 3,04 zł
Kwiecień 2800 zł : 168 godz. × 20 proc. 3,33 zł
Maj 2800 zł : 152 godz. × 20 proc. 3,68 zł
Czerwiec 2800 zł : 168 godz. × 20 proc. 3,33 zł
Lipiec 2800 zł : 176 godz. × 20 proc. 3,18 zł
Sierpień 2800 zł : 176 godz. × 20 proc. 3,18 zł
Wrzesień 2800 zł : 176 godz. × 20 proc. 3,18 zł
Październik 2800 zł : 168 godz. × 20 proc. 3,33 zł
Listopad 2800 zł : 160 godz. × 20 proc. 3,50 zł
Grudzień 2800 zł : 176 godz. × 20 proc. 3,18 zł
W przypadku ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia nie na koniec miesiąca, ale do 10. dnia miesiąca następnego, powstaje pytanie o podstawę do obliczenia dodatku nocnego za grudzień wypłacanego w styczniu, gdy od stycznia dochodzi do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, jego wysokość powinna być ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie, w którym praca była wykonywana. Skoro pracodawca oblicza wysokość wynagrodzenia za pracę wykonaną w grudniu, to – mimo że wypłata następuje w następnym miesiącu – wysokość dodatku za pracę w nocy należy ustalić i wypłacić według wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w starym roku kalendarzowym.
Podstawa prawna
• art. 80 i 130 k.p. ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
• par. 4b rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 927)