Od kilku miesięcy choruję. Poza tym w lipcu przebywałam na dwutygodniowej kwarantannie, bo miałam kontakt z osobą chorą na COVID-19. Okazało się, że się nie zaraziłam. Obawiam się jednak, że ZUS zaliczy mi ten okres do okresu zasiłkowego i nie wypłaci mi więcej zasiłku chorobowego. Czy tak się może zdarzyć?
ZUS w takiej sytuacji nie tylko może, lecz musi zaliczyć okres kwarantanny do okresu zasiłkowego. Zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. Nie może on jednak przysługiwać dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. Przepis ten stanowi, że do okresu tego wlicza się okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy, jakie powstały:
Reklama
  • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • z powodu przebywania placówce leczącej uzależnienia;
  • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.
Jak widać, wśród przyczyn wymieniono także kwarantannę określoną w ustawie z o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z zawartą w niej definicją kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Nie ma więc znaczenia, iż okazało się, iż osoba odosobniona w efekcie nie zachorowała. Okres ten i tak będzie zaliczony do okresu zasiłkowego.
Podstawa prawna
• art. 6, art. 8–9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870)
• art. 2 pkt 12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1493)