Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej takie, jak dane o wysokości zarobków czy nagród osób zatrudnionych przez podmiot publiczny, stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do których wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID mówiąca o zawieszeniu terminów procesowych w pandemii – stwierdził WSA w Łodzi.

Kobieta pod koniec 2019 r. roku zwróciła się z wnioskiem do burmistrza miasta o udzielenie jej informacji publicznej dotyczącej udzielonych w latach 2017-2019 nagród/premii pracownikom zatrudnionym w urzędzie miasta oraz aktualnego, obowiązującego schematu organizacyjnego jednostki RI i stanu zatrudnienia z uwzględnieniem konkretnych dni. Mieszkanka domagała się również przekazania wykazu awansów płacowych i stanowiskowych w urzędzie w okresie styczeń 2017 – grudzień 2019 roku.

W uzasadnieniu wniosku wpisała, że działa jako jeden z mieszkańców i podatników miasta oraz jako jeden z twórców portalu informacyjnego.

Mimo upływu ustawowych 14 dni na udzielenie informacji kobieta nie otrzymała żądanej informacji więc wystąpiła do burmistrza z ponagleniem oraz poprosiła o udzielenie odpowiedzi tego samego dnia z zastrzeżeniem że będzie podejmować kolejne kroki prawne.

Organ wezwał kobietę do wskazania szczególnego interesu publicznego uzasadniającego powstanie obowiązku wytworzenia informacji publicznej przetworzonej. Burmistrz dodał, że uchybienie terminu wynikało z nieobecności pracownika, który miał udzielić odpowiedzi.

Kobieta skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W skardze zaznaczyła, że informacja o wysokości nagród/premii osób zatrudnionych przez podmiot publiczny stanowi informację publiczną, w związku z tym może ona żądać szczegółowych danych dotyczących wydatkowania środków publicznych na nagrody. Kodeksu pracy wskazuje, iż pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej może otrzymać nagrodę pieniężną za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków pracowniczych nie jest ustawową przesłanką do przyznania nagrody, ponieważ samo w sobie stanowi prawidłową realizację obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Szczególne osiągnięcia to konkretne efekty pracy, znacząco wykraczające poza standard. Z tego względu w złożonym wniosku skarżąca zwróciła się o uzasadnienie przyznania nagrody, poprzez wyszczególnienie konkretnych osiągnięć, leżących u podstaw tej decyzji.

W odpowiedzi na skargę burmistrz wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Wyjaśnił, że aby udzielić skarżącej wnioskowanej informacji konieczne są czasochłonne czynności o charakterze technicznym, co oznacza, że udzielona wnioskodawczyni informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej. Skarżąca jednak nie wskazała szczególnego interesu publicznego, tym samym organ poinformował skarżącą, że wniosek zostanie załatwiony do 2 marca 2020 r.
Burmistrz wskazał, iż z uwagi na art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 postępowanie w sprawie zostało zawieszone.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 28 kwietnia 2020 r. stwierdził, że skarga jest zasadna a burmistrz pozostawał w bezczynności.

Wyjaśnił, że zobowiązanymi do udostępnienia informacji są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dalej wskazał, że pojęcie informacji publicznej odnosi się do wszelkich faktów dotyczących spraw publicznych i tych, które odnoszą się do publicznej sfery działalności organów, to informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, również informacja o wydatkowaniu przez organ administracji publicznej środków publicznych.

Zdaniem WSA, nie ulega wątpliwości, że w skład majątku publicznego wchodzą m.in. należności za pracę wypłacane pracownikom zatrudnionym w sektorze administracji publicznej, w tym w urzędzie miasta. Wypłaty, wraz ze wszystkimi składnikami (w tym także nagrodami) finansowane są ze środków publicznych, a gospodarka tymi środkami jest jawna. Tym samym informacje o nagrodach i premiach pracowników urzędu miasta są informacją publiczną, podlegającą udostępnieniu.

Sąd odnosząc się do argumentów dotyczących zawieszenia postępowania wyjaśnił, że zgodnie z powołanym przepisem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw faktycznie - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Z kolei w art. 15zzs ust.2 ustawy o COVID wskazano, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5. Ostatni z powołanych przepisów wskazuje zaś sprawy uznane przez ustawodawcę za pilne, których nie dotyczy wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów.

Zgodnie z art. 14a ust. 5 ustawy o COVID sprawami pilnymi są sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd. Zgodnie z art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że: przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Z powyższego wynika, że sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do której wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID.

Wyrok WSA w Łodzi sygn. II SAB/Łd 12/20