Telepracownikiem jest osoba, która świadczy pracę regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, np.internetu. Sprawdź, czym jest telepraca i czym wyróżnia się ten typ pracy.

Telepraca jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla określonej grupy pracowników. Szczególnie ceniona jest przez młode matki, jako alternatywa dla urlopu wychowawczego. Telepracę chętnie także podejmują osoby niepełnosprawne, którym często trudno jest się przemieszczać poza obręb swojego domu.

Wniosek o telepracę – kto może złożyć?

Należy wyjaśnić, że nie każda praca może być wykonywana w formie telepracy. Bardzo istotne znaczenie ma tutaj możliwość komunikacji i przesłania efektów pracy pracownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli np. za pośrednictwem e-maila.

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami >>>>>

Telepracę można wdrożyć w stosunku do wszystkich pracowników bądź tylko do niektórych. Nigdy nie może być to jednak jednostronna decyzja pracodawcy.

Wniosek w sprawie zmiany sposobu wykonywania pracy na telepracę może złożyć każdy pracownik. Jednak przepisy wyróżniają szczególną kategorię pracowników, w przypadku których wniosek w sprawie wykonywania telepracy powinien zostać uwzględniony. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek:

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy.
  • Kodeks pracy 2020: Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

WZÓR WNIOSKU >>>>>

WAŻNE Zasada uwzględniania wniosków przez pracodawcę w powyższym zakresie dotyczy również sytuacji, gdy dziecko wskazanych pracowników kończy 18 rok życia.

Pracodawca ma prawo nie uwzględnić wniosku pracownika złożonego we właściwej formie wyłącznie w razie obiektywnej niemożności jego uwzględnienia w następujących przypadkach:

  •  ze względu na organizację pracy,
  • ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Umowa o pracę w formie telepracy

Umowa o pracę w formie telepracy musi zawierać dodatkowo uzgodnione między stronami umowy warunki wykonywania pracy w tej formie. W trakcie trwającego zatrudnienia rozpoczęcie pracy w formie telepracy może nastąpić na podstawie zawartego między pracodawcą a pracownikiem porozumienia stron, w którym należy określić warunki wykonywania telepracy.

Wniosek o taką zmianę charakteru pracy może pochodzić od pracodawcy lub pracownika. Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie i umożliwić mu wykonywanie obowiązków służbowych w formie telepracy.

WZÓR WNIOSKU >>>>>

Brak zgody pracownika na wykonywanie pracy w formie telepracy jest wiążący dla pracodawcy i nie może powodować żadnych negatywnych następstw dla pracownika.

Rezygnacja z telepracy

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Z wnioskiem takim mogą więc wystąpić zarówno pracodawca i pracownik.

Wniosek dotyczący rezygnacji z wykonywania pracy w formie telepracy nie musi być w żaden sposób uzasadniony. W takim przypadku pracodawca uzgadnia z pracownikiem termin powrotu do wykonywania pracy na poprzednich warunkach, który nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od otrzymania takiego wniosku.

Jeżeli jednak pracownik wystąpi z takim wnioskiem po upływie 3 miesięcy pracy jako telepracownik, pracodawca musi go uwzględnić tylko wtedy, gdy ma taką możliwość. Zatem wniosek pracownika w tym zakresie nie jest już dla niego wiążący.

Telepraca a obowiązki pracodawcy:

Pracodawca zatrudniający pracownika w formie telepracy jest zobowiązany do:

  • dostarczenia telepracownikowi sprzętu potrzebnego do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniającego niezbędne wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ubezpieczenia sprzętu
  • pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu
  • zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

Ponadto telepracownik nie może być traktowany przez pracodawcę w sposób mniej korzystny niż inni pracownicy świadczący pracę w „zwykły sposób” w zakładzie pracy. Dotyczy to m.in. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia i awansu oraz dostępu do szkoleń.