Kryteria przyznania świadczenia motywacyjnego dla tych, którzy zamiast przechodzić na emeryturę zostaną na służbie, budzą zastrzeżenia. Zdaniem związkowców są zbyt uznaniowe
Chodzi o zachęty dla funkcjonariuszy (policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej) ze stażem powyżej 25 lat (patrz infografika). Zostały one uregulowane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który trafił właśnie do konsultacji.
Dodatki mają być motywacją finansową dla najbardziej doświadczonych mundurowych do pozostania w służbie, pomimo formalnej możliwości przejścia na emeryturę. Dodatek ten nie będzie jednak stanowił podstawy wymiaru emerytury. Nie będzie też wliczany do podstawy obliczania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby.