Pracownik samorządowy uważa, że został pokrzywdzony przez przełożonego i został zbyt słabo oceniony. Czy może się od tej noty odwoływać?
dr Magdalena Zwolińska adwokat i partner w kancelarii NGL Legal:
Tak. Pracownika samorządowego ocenia się nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy. W przypadku uzyskania negatywnej oceny ponowna nie może być dokonana wcześniej niż po trzech miesiącach.
Urzędnikowi przysługuje możliwość odwołania się w ciągu siedmiu dni od jej doręczenia. Termin ten może zostać przywrócony z ważnych przyczyn, takich jak choroba czy niepouczenie o możliwości odwołania się. Pracownik może kwestionować nie tylko samą ocenę, ale też uchybienia formalne, np. dokonanie jej przez osobę niebędącą bezpośrednim przełożonym. Jeśli zatrudniony uważa, że przy tej okazji naruszono zakaz dyskryminacji w pracy lub stał się obiektem mobbingu, może podnieść taki zarzut w odwołaniu. Kierownik jednostki powinien w terminie 14 dni je rozpatrzyć i np. nakazać zmianę noty lub ponowną ocenę. Ta staje się prawomocna, gdy pracownik nie odwoła się od niej w terminie oraz gdy nie zostanie ona zmieniona w trybie odwoławczym. Dwukrotna negatywna ocena skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ustawodawca nie rozstrzyga jednoznacznie możliwości odwołania się od noty do sądu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II PK 274/10) uznał, że urzędnik może się tam poskarżyć dopiero po otrzymaniu drugiej negatywnej oceny i zwolnieniu go z pracy. Zdaniem SN okresowa ocena kwalifikacyjna jest zbiorem opinii wyrażanych według określonych kryteriów, co z jednej strony w założeniu ma walor obiektywizmu (średniego wyniku), lecz z drugiej nie jest wolne od dozwolonych indywidualnych ocen przełożonych. Wówczas nawet samo semantyczne znaczenie kryteriów może rodzić rozbieżności w odbieraniu wyniku okresowej oceny przez pracownika. Taka nota będzie podlegała kontroli sądowej w ramach odwołania od wypowiedzenia.