Możliwość podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kadrze średniego i wyższego szczebla Narodowego Centrum Nauki (NCN) przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił właśnie do konsultacji.
Zwiększa on dolny i górny pułap miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego koordynatorom dyscyplin, kierownikom komórek organizacyjnych, radcom prawnym, koordynatorom zespołów i projektów, głównym specjalistom i starszym informatykom pracującym w NCN (agencji wykonawczej powołanej m.in. do finansowania projektów badawczych i nadzoru nad realizacją badań naukowych).
Stawki te nie były zmieniane od 2010 r. W tym czasie zmieniła się znacząco sytuacja na krajowym rynku pracy. Wzrosło także średnie wynagrodzenie w skali kraju. Ustalone prawie 10 lat temu pensje nie przystają więc do realiów rynkowych, co utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i płacowej w Narodowym Centrum Nauki, stwarzając problemy w pozyskiwaniu chętnych do pracy na wielu stanowiskach. Część z nich wymaga bowiem bardzo wysokich kompetencji, takich jak stopień naukowy doktora (w przypadku koordynatorów dyscyplin) czy uprawnienia radcy prawnego.
Reklama
Co ważne, w stosunku do 2010 r. zwiększyła się też skala zadań NCN. Obecna oferta konkursowa centrum to prawie 40 konkursów (na projekty badawcze), podczas gdy w pierwszym roku jego działalności (2011 r.) było ich zaledwie 10.
– Zmiana widełek nie oznacza automatycznych podwyżek dla wszystkich pracowników. Budżet centrum ma rezerwę pozwalającą na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego tylko grupie osób – zaznacza Magdalena Duer-Wójcik, koordynator zespołu ds. informacji i promocji Narodowego Centrum Nauki.
Projekt rozporządzenia stwarza też możliwość przyznawania koordynatorom dyscyplin (czyli osobom odpowiadającym za przeprowadzanie konkursów na realizację projektów badawczych w jednej dyscyplinie naukowej lub w grupie kilku dyscyplin) dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji