Od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona dotyczyła osób zatrudnionych zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W 2020 roku pensja minimalna wyniesie 2600 l brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku wyniesie w 2020 roku 17 zł brutto za godzinę.

Przyszłoroczna podwyżka pensji minimalnej jest rekordowa. Z pierwszych wyliczeń i propozycji wynikało, że wzrośnie o 200 zł z 2250 zł brutto w 2019 roku. Ostatecznie podwyżka wyniesie 15,6 proc., co oznacza aż 350 zł brutto.

W 2020 roku pensja minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.

W 2020 roku zmieni się nie tylko kwota pensji minimalnej, ale także sposób jej wyliczania, co dodatkowo wpłynie na jej podwyższenie.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:

- składniki wynagrodzenia,
- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych).

Obecnie do wyliczenia pensji pracownika nie wlicza się:

- nagrody jubileuszowej,

- odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

- wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

- należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety (nie są zaliczane do wynagrodzeń osobowych według GUS),

- dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Od 1 stycznia 2020 roku do wyliczenia pensji minimalnej nie będzie również wliczać się dodatku za staż pracy.