We wrześniu wchodzą w życie cztery ważne zmiany w Kodeksie pracy. Zmianie ulegają m.in. przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy, a także te dotyczące mobbingu i dyskryminacji. Oto, na co muszą przygotować się pracodawcy

Pierwsze zmiany weszły już w życie 1 września i dotyczą one zatrudniania młodocianych i ich wynagrodzenia.

Dotyczą one osób odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Osoby te, otrzymają podwyżkę w wysokości 1 punktu procentowego. Wynagrodzenie młodocianych będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 proc. w drugim i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki. Przykładowo dla drugiego kwartału w pierwszym roku nauki oznacza to wzrost z 198,04 zł do 247,55 zł, w drugim – z 247,55 zł do 297,06 zł, a w trzecim – wzrost z 297,06 zł do 346,56 zł.

Reklama

Pracodawca będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki z Funduszu Pracy.

Kolejna zmiana również weszła w życie 1 września i dotyczy pracowników, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu zawodowego. Na ten cel przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego.

Reklama

Świadectwa pracy

Kolejna zmiana wchodzi w życie 7 września i dotyczy wydawania świadectw pracy.

7 dni - tyle czasu będzie miał pracodawca na wydanie świadectwa pracy, jeśli nie może go wydać w dniu zakończenia pracy.

14 dni - tyle czasu będzie miał pracownik na zwrócenie się do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy lub do sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy.

Za spóźnienie z wydaniem świadectwa pracy pracodawcy będą grozić kary finansowe od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

Nowelizacja obejmuje także wprowadzenie przepisów dotyczących sytuacji, w których pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik będzie miał prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe − pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Wówczas to sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo.

Dyskryminacja i mobbing

Od 7 wrreśnia zaczynają także obowiązywać nowe przepisy dotyczące dyskryminacji i mobbingu. Wprowadzony zostanie m.in. otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację – w efekcie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

Dodatkowo także pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Więcej o tym przeczytasz tutaj >>>