Funkcjonariusze służb mundurowych nie będą musieli czekać na przejście na emeryturę do ukończenia 55 lat. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej i ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 288).
Rządowy projekt to efekt porozumienia z 8 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną, reprezentowaną przez związki zrzeszające funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Dokument ten zakładał, że od 1 lipca tego roku z ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zostanie usunięty warunek ukończenia 55. roku życia przy ubieganiu się o to świadczenie. Zniesienie go obejmie także funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) oraz Służby Celnej (SC). To z kolei efekt porozumienia z 21 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy szefem KAS a przedstawicielami związków zawodowych. Tym samym przyjęte przez rząd rozwiązania doprowadzą do ujednolicenia zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych. Tym bardziej, że obowiązek ukończenia 55 lat nie będzie dotyczyć żołnierzy zawodowych, którzy – podobnie jak policjanci – służbę rozpoczęli po 31 grudnia 2012 r.
Projekt wprowadza także regulacje w ustawach pragmatycznych poszczególnych formacji, dotyczące rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę 40 godzin w tygodniu. Obecnie za pracę w nadgodzinach policjantom przysługują dni wolne, ale często zdarza się, że w praktyce – ze względu na 3-miesięczny okres rozliczeniowy – nie mogą ich odebrać. Projekt zakłada, że za godziny nadliczbowe funkcjonariuszowi przysługiwać będzie – w okresie rozliczeniowym – czas wolny w tym samym wymiarze, jeśli jednak nie wystąpi z wnioskiem o jego udzielenie, otrzyma rekompensatę pieniężną. Będzie ona wynosić 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami – za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby. Zmiany te obejmą funkcjonariuszy Straży Granicznej, strażaków oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (z tym że w przypadku strażaków rekompensata liczona będzie od średniego uposażenia). Jednocześnie dodatkowa służba będzie rozliczana w okresie półrocznym (od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia).
Pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby, bez konieczności ukończenia 55 lat
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd