Zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze mają uprawnienia, podobne do tych, jakie posiadali dotychczas członkowie związków zawodowych będący pracownikami. W szczególności chodzi o ochronę stosunku prawnego, zwolnienia od pracy na wykonywanie czynności doraźnych czy uproszczonej procedury dochodzenia roszczeń z tytułu nierównego traktowania.

Jakie są zasady członkostwa?

Zasady członkostwa w związku zawodowym oraz sprawowania funkcji związkowych ustalają statuty i uchwały statutowych organów związkowych.

Kto może tworzyć związki zawodowe?

  • związki zawodowe mają prawo tworzyć ogólnokrajowe zrzeszenia, tj. federacje związków zawodowych
  • ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych mogą tworzyć ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe, tj.konfederacje

Kto ma pełną zdolność związkową?

Pełną zdolność związkową, tj. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają:

  • prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową
  • przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób, o których mowa w ust. 1, prawa przynależności i wstępowania do związków zawodowych
  • osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu zachowują prawo przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są członkami związków zawodowych, mają prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na warunkach
  • wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, przysługuje prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach
  • przepisy ustawy dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy

Więcej o tworzeniu związków zawodowych, uprawnieniach i działalności zakładowej organizacji związkowej przeczytasz w książce "Związki zawodowe. Nowe zasady tworzenia i uczestnictwa"

Podstawa prawna

Ustawa och zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)