Dyrektor generalny zastanawia się nad zatrudnieniem w urzędzie specjalisty, który kilka lat temu odszedł do pracy w firmie. Czy urzędnik służby cywilnej po odejściu z administracji może do niej wrócić z zachowaniem statusu mianowanego?
Tak. Osoba, która była zatrudniona na podstawie mianowania jako urzędnik służby cywilnej, może powrócić do pracy w administracji. Ze względu jednak na to, że każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do niej jest otwarty oraz konkurencyjny (z wyjątkiem wyższych stanowisk, które są obsadzane w drodze powołania), kandydat będzie musiał wziąć udział w konkursie na stanowisko w administracji rządowej. Wobec takiej osoby nie będzie więc mogła być zastosowana inna pozakonkursowa procedura powtórnego nawiązania stosunku pracy.
Urzędnik taki musi również spełniać ogólne wymogi stawiane pracownikom służby cywilnej, to jest: a) być obywatelem polskim (odstępstwa od tej zasady określa art. 5 ustawy o służbie cywilnej); b) korzystać z pełni praw publicznych; c) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; d) posiadać kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy; e) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
Należy pamiętać, że osoba, która uzyskała mianowanie, musiała spełniać również następujące wymogi wstępne: a) być pracownikiem służby cywilnej; b) mieć co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskać zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej; c) posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; d) znać co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński; e) być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony.
Sam akt mianowania urzędnika służby cywilnej zachowuje ważność niezależnie od ustania stosunku pracy, ustawodawca nie ograniczył bowiem czasowo ważności ukończonego przez urzędnika z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego na miejscu uprawniającym do mianowania. Akt mianowania nie jest też bezpośrednio związany ze stosunkiem pracy w urzędzie, a jedynie jego uzyskanie powoduje przekształcenie istniejącego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania. Stąd też w przypadku powtórnego zatrudnienia takiej osoby w urzędzie stosunek pracy z nią będzie stosunkiem pracy na podstawie mianowania, wraz ze związanymi z tym prawami i obowiązkami urzędnika, jak też jego pracodawcy.