Przez najbliższe trzy miesiące nasz urząd będzie wykonywał dodatkowe obowiązki związane z wypełnianiem zadań administracji rządowej. Kilku pracowników zgłosiło wiec do dyrektora generalnego wnioski o przyznanie im na ten okres dodatku zadaniowego. Czy dyrektor musi je uwzględnić?
ikona lupy />
Dr Jakub Szmit Uniwersytet Gdański / DGP
Nie. W powszechnym odbiorze dodatek zadaniowy utożsamiany jest ze swoistą premią lub dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Tymczasem ustawa o służbie cywilnej nie przewiduje takich świadczeń dla członków korpusu służby cywilnej, a dodatek zadaniowy ma zdecydowanie odmienny charakter. Zgodnie z art. 88 ustawy może być on przyznany za dodatkowe powierzone przez pracodawcę zadania na okres ich wykonywania.
Dla oceny skuteczności wniosku pracowników, o którym mowa w pytaniu, kluczowe znaczenie ma użyte sformułowanie „może być przyznany”. Oznacza ono, że dodatek zadaniowy ma charakter fakultatywny (uznaniowy), a nie obligatoryjny. Innymi słowy, dyrektor generalny ma pełną swobodę decydowania o przyznaniu bądź odmowie przyznania tego świadczenia.
Pewnego rodzaju ograniczeniem tej swobody mogą być ogólne przepisy prawa pracy. Warto tu zwrócić uwagę na regułę, zgodnie z którą wynagrodzenie powinno uwzględniać m.in. ilość świadczonej pracy (art. 78 kodeksu pracy). Jeszcze większe znaczenie mogą mieć w tym względzie przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie wynagrodzenia oraz zakaz dyskryminacji. Tym samym przyznanie dodatku zadaniowego określonym pracownikom z pominięciem innych, którzy wykonują podobne zadania, może być ocenione jako działanie dyskryminujące z wszystkimi tego konsekwencjami.
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że ani ustawa o służbie cywilnej, ani rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie regulują wysokości dodatku zadaniowego, a zatem także w tej kwestii uznaniowość dyrektora generalnego jest duża. W tym wypadku ponownie należy mieć na względzie przywołane reguły z kodeksu pracy. W praktyce istotne jest to, że art. 88 ustawy o służbie cywilnej wskazuje, że dodatek ten jest finansowany ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia, a zatem jego wypłata nie może doprowadzić do przekroczenia funduszu płac danej jednostki.