Pracodawca planuje przedsięwzięcie, w ramach którego pracownicy będą wykonywać pracę wraz ze zleceniobiorcami zatrudnianymi przez inne podmioty. Jak wyglądają relacje między pracodawcą a tymi podmiotami? Czy podmioty zatrudniające na podstawie umów cywilnoprawnych mają prawo uczestniczyć w powoływaniu osoby koordynującej wspólne prace?
Nie ma szczegółowych uregulowań normujących w sposób bezpośredni wykonywanie w jednym miejscu prac zarówno przez pracowników, jak również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Należy więc przyjąć, że pracodawców i inne podmioty obowiązują zasady współdziałania wynikające z art. 208 kodeksu pracy. Tak więc podmioty powierzające pracę na podstawie przepisów prawa cywilnego mają jak najbardziej prawo i jednocześnie obowiązek współpracy z pracodawcą, także przy powoływaniu osoby koordynującej.

Dodatkowe obowiązki