Monitoring miejsc pracy nie może obejmować pomieszczeń udostępnianych związkom zawodowym. Kamery w toaletach mogą być stosowane, ale tylko jeśli wcześniej zgodzą się na to związkowcy lub przedstawiciele pracowników. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy przewidzianej w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Wszyscy za zmianami

Dotychczas obowiązujące zasady monitoringu w miejscu pracy weszły w życie 25 maja 2018 r. Dość szybko wzbudziły kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o możliwość monitorowania pomieszczeń sanitarnych (czyli np. toalet lub pryszniców dostępnych dla zatrudnionych) oraz pomieszczeń udostępnianych związkom zawodowym (jeśli nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych).
O zmianę tych przepisów apelowały związkowe centrale. Nowelizację rekomendowało też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Związki bez podglądu

Ostatecznie zmienione przepisy przewidują bezwzględny zakaz monitoringu pomieszczeń zajmowanych przez związki zawodowe.
Pracodawca nie będzie więc mógł ich sprawdzać nawet wtedy, gdy chce się powołać na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochronę mienia.

Firmy pod kontrolą

W zakresie sprawdzania toalet lub pryszniców warto przypomnieć, że już dotychczasowe przepisy zobowiązywały pracodawcę do określenia celu, zakresu i sposobu zastosowania monitoringu w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy, a więc w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
Jeśli jednak w takim przypadku nie dojdzie do porozumienia (lub w firmie nie działają związki), regulamin pracy ustala sam pracodawca.
Gdy firma w ogóle nie musi go wydawać, zasady monitorowania powinna samodzielnie określić w obwieszczeniu. W takich przypadkach nie będzie mogła jednak dowolnie zdecydować o monitoringu pomieszczeń sanitarnych, bo – zgodnie ze zmianą przepisów – stosowanie nadzoru w takim miejscu zawsze wymaga uprzedniej zgody związku zawodowego lub przedstawicieli pracowników.
Nowe regulacje mają zastosowanie także w przypadku, gdy np. regulamin pracy zawiera zastrzeżenie, zgodnie z którym monitoring będzie prowadzony w razie wyjątkowych sytuacji, gdy zajdzie obiektywna potrzeba (np. w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą). Wdrożenie monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych na podstawie takiej klauzuli zawsze będzie wymagało uprzedniej zgody reprezentacji załogi.