Kary będące konsekwencją nieuprawnionej ordynacji leków refundowanych (np. niezgodnej z uprawnieniami pacjenta lub osoby wystawiającej receptę) zostaną ujednolicone co do charakteru i wysokości. Wypisującym recepty nie będzie więc groziły sankcje z „dwóch paragrafów”.
Takie zmiany zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Obecnie za nieprawidłowości związane z wypisywaniem recept na leki refundowane lekarze mogą być karani – według samorządu lekarskiego – nawet podwójnie. A to za sprawą ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych i niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.), która znowelizowała zasady kontroli prowadzonych przez NFZ w placówkach medycznych.
Naczelna Rada Lekarska wskazywała, że ustawa nadaje nowe brzmienie art. 52a ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.). Rozszerza on możliwość nakładania na lekarzy oraz świadczeniodawców realizujących kontrakt z NFZ kar administracyjnych w związku z ordynacją leków. Wskazane w nim sytuacje są tożsame z tymi przewidzianymi w obowiązującym art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej, obligującym lekarza do zwrotu kwoty nienależnej refundacji. Zdaniem NRL oznacza to, że ustawa wprowadza dodatkową sankcję.
Na etapie prac w Senacie o zmianę tych przepisów apelował były minister zdrowia, obecnie senator Konstanty Radziwiłł. Ostatecznie nie wniósł poprawek, ale resort zdrowia zadeklarował, że wprowadzi stosowne modyfikacje przepisów, zanim zmodyfikowane zasady zaczną obowiązywać.
Nowe przepisy zrównują sytuację świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ oraz osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych nieposiadających takiej umowy, którzy również podlegają kontroli. Dzięki nowelizacji kary zostaną ujednolicone co do charakteru i wysokości.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd