Pracodawca nie będzie musiał wpisywać imion rodziców w świadectwie pracy kończącego zatrudnienie w firmie. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zawiera on nowy, pomocniczy wzór takiego dokumentu.
Konieczność zmiany obowiązujących przepisów wynika m.in. z uchwalenia ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Te przepisy zmieniają zakres danych osobowych, które pracodawca może pozyskiwać od kandydata do pracy oraz od zatrudnionego. Firma nie będzie mogła żądać od nich, aby podały imiona rodziców. Takiej informacji nie będzie więc można wpisywać w świadectwie pracy.
Obecny, pomocniczy wzór tego dokumentu przewiduje wymóg zawarcia takiej informacji, więc konieczna stała się jego modyfikacja.
Projekt zakłada też zmianę objaśnień do wypełniania świadectwa pracy w zakresie pracy w szczególnych warunkach. To obecnie obowiązujące może sugerować, że do wszystkich pracowników zastosowanie mają wykazy prac w szczególnych warunkach (i nazwy stanowisk) ustalane przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. poz. 43 ze zm.).
W przypadku pracodawców, którzy nie muszą stosować tych zasad ustalania wykazów, nazwy stanowisk pracy (na których była świadczona praca w szczególnych warunkach) nie muszą być identyczne jak te ustalane przez poszczególnych ministrów lub kierowników urzędów.
Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać dzień po ogłoszeniu w Dz.U.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach