Przystąpienie przez cudzoziemca do pracowniczego planu kapitałowego zwiększy jego szansę na uzyskanie prawa pobytu w naszym kraju. To dodatkowy argument dla urzędników rozpatrujących wniosek.
Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) mogą sprawdzać, czy osoba ubiegająca się o zgodę na pozostanie w naszym kraju dodatkowo oszczędza w PPK. Artykuł 117 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) wprowadził zasadę, że szefowi UdSC w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce będą udostępniane informacje o kontach PPK.
– Takie rozwiązanie jest formą zachęty do tej formy oszczędzania – podkreśla Bogusława Nowak-Turowiecka, niezależny ekspert ubezpieczeniowy. – Nie tylko cudzoziemiec zyska finansowo na dopłatach z budżetu państwa, ale będzie mieć dodatkowy argument za otrzymaniem zgody na pobyt – dodaje.