Wójt po wyborach samorządowych pod koniec listopada zatrudnił kilku nowych urzędników. Czy będą oni mogli liczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Bartosz Bator adwokat:
Nie. Podstawą prawną do wyliczania trzynastej pensji dla urzędników jest ustawa z 12 listopada 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872). Określa ona zasady nabywania prawa do trzynastki oraz ustalania jej wysokości i sposobu wypłacania dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dostają ją urzędnicy i pracownicy innych podmiotów (w tym firm prywatnych) – choć w przypadku tych drugich tylko wtedy, gdy jest to zapisane w regulaminie wynagrodzeń, co oznacza, że zależy to od woli pracodawcy.
Przez określenie „pracownicy jednostek sfery budżetowej” rozumie się osoby, których wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy; zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach; wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); pracowników samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół i zespołów parlamentarnych.
Urzędnik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu w danym urzędzie całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie spełnił tego warunku, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, pod warunkiem że wynosi on co najmniej 6 miesięcy.
Urzędnik traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, stawienia się do pracy lub przebywania w niej w stanie nietrzeźwości, wymierzenia mu kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby, rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z jego winy.
Zgodnie z ustawą trzynastka stanowi 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez urzędnika w ciągu całego roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Przy jej wyliczaniu uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął ją w wyniku przywrócenia do pracy.
Trzynastą pensję wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.