Nie ma ograniczenia liczby podmiotów, na rzecz których praca tymczasowa może być wykonywana. W oficjalnym stanowisku w sprawie 18-miesięcznego limitu Główny Inspektorat Pracy stanął po stronie agencji
W tygodniku Kadry i Płace z 29 listopada 2018 r. (DGP nr 232) piórem Przemysława Ciszka, radcy prawnego z kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, opisaliśmy kontrowersyjne stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy, z którego wynika, że stan prawny obowiązujący zarówno przed ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, jak i po niej zdecydowanie wykluczał i nadal wyklucza możliwość kierowania przez agencję tego samego pracownika tymczasowego do innego pracodawcy użytkownika po upływie okresu 18 miesięcy wykonywania pracy tymczasowej. Opinia ta, sformułowana przez departament legalności zatrudnienia w GIP, mocno zaniepokoiła agencje pracy tymczasowej. Z ich punktu widzenia jej przyjęcie oznaczałoby bowiem, że danego pracownika tymczasowego można skierować tylko do jednego klienta na okres do 18 miesięcy. Tymczasem pogląd ten stoi w sprzeczności zarówno z celem ustawodawcy, jak i z dotychczasową praktyką agencji.
Dlatego poprosiliśmy GIP o zajęcie ponownego stanowiska w sprawie. Odpowiedź dotarła do nas 6 grudnia i wynika z niej, że aktualne, oficjalne stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy jest odmienne od ww., ale korzystne dla agencji i przy tym zbieżne z zapatrywaniami resortu pracy (tj. dopuszcza możliwość wykonywania pracy tymczasowej u kolejnych pracodawców użytkowników po wyczerpaniu 18-miesięcznego okresu pracy, o ile nie służy to obejściu obowiązującego prawa).
– Potwierdzamy, że przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ograniczają jedynie okres skierowania pracownika tymczasowego do danego pracodawcy użytkownika, a nie okres zatrudnienia pracownika tymczasowego przez daną agencję pracy tymczasowej – wyjaśnia w przesłanym piśmie mgr inż. Jarosław Leśniewski, dyrektor departamentu legalności zatrudnienia GIP. Wskazuje przy tym, że uprzednio opisana przez nas opinia nie ma charakteru oficjalnego i stanowi odpowiedź na jednostkowe, wielowątkowe zapytanie agencji zatrudnienia. Co więcej, nie jest ona zgodna z aktualnym stanem prawnym. GIP informuje również, że do wydawania stanowisk uprawniona jest jedynie komisja prawna Głównego Inspektoratu Pracy.