Dokumentacja pracownicza, sposób wypłaty wynagrodzenia i świadectwa pracy – to najważniejsze elementy, które w 2019 roku ulegną zmianie w Kodeksie pracy. Zobacz, na co musisz się przygotować.

Choć z zapowiadanej rewolucji w Kodeksie pracy nic nie zostało, nie oznacza to, że od 1 stycznia nic się nie zmieni. Największy pakiet zmian dotyczy dokumentacji pracowniczej.

Od 1 stycznia pracodawcy otrzymują możliwość prowadzenia jej w formie elektronicznej. Do tej pory podstawową formą była forma papierowa. Część pracodawców dodatkowo prowadziła ją w formie elektronicznej. Od nowego roku e-dokumentacja będzie równoważna z tą tradycyjną, a pracodawca będzie mógł wybrać jedną formę. Jeśli pracodawca zdecyduje się na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sposób elektroniczny musi pamiętać o obowiązku przekazania pracownikowi tej zgromadzonej w pierwotnej formie. Pracownik od chwili poinformowania przez pracodawcę o zmianie sposobu gromadzenia jego dokumentów będzie miał 30 dni na jej odbiór. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca w terminie do 12 miesięcy jest zobowiązany do jej zniszczenia.

Poza tym od nowego roku dokumentacja pracownicza będzie musiała być przechowywana w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia.

Od 1 stycznia ulegnie także wydłużeniu okres przechowywania dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia. Będzie on wynosić 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie.

Zostanie on wydłużony w przypadku, gdy dokumentacja będzie stanowić dowód w postępowaniu lub dokumentacja ta być może będzie stanowiła dowód w postępowaniu. Kodeks pracy reguluje tu dwa przypadki:
- gdy pracodawca będzie stroną postępowania wtedy będzie zobowiązany przechowywać tę dokumentację pracowniczą do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
- gdy pracodawca poweźmie wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – w takim przypadku okres przechowywania dokumentacji pracowniczej przedłuży się o 12 miesięcy, po upływie których pracodawca będzie zobowiązany powiadomić, w postaci papierowej lub elektronicznej, byłego pracownika o możliwości odbioru tej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz w przypadku jej nieodebrania, o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej.

Zmianie ulegną także świadectwa pracy. Od 1 stycznia 2019, pracodawca będzie musiał przekazać pracownikowi dodatkowe informacje o:
- okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, czyli okresie wynoszącym 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (chyba, że ze względu na postępowanie – okres ten ulegnie wydłużeniu);
- możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
- zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.


Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń. Podstawową formą stanie się bowiem wpłata na konto bankowe pracownika. Do tej pory podstawową formą wypłaty wynagrodzenia zapisaną w Kodeksie pracy była wypłata do rąk własnych. I choć większość pracowników otrzymuje przelewy na konto, to nie zostało to znowelizowane w Kodeksie.

Od nowego roku pracownik będzie miał trzy opcje: wypłata na konto, wypłata na podstawowy rachunek bankowy oraz wypłata do rąk własnych. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia otrzymywanie wpływów z tytuły dochodów lub innych świadczeń. Obowiązek zakładania tego typu kont mają banki od sierpnia 2018 r. Są one zupełnie darmowe: nie zapłacimy więc ani złotówki ani za uruchomienie konta ani za jego prowadzenie. Formę gotówkową wynagrodzenia będzie mógł przyjąć jednak tylko wtedy, gdy złoży on u pracodawcy specjalny wiosek – będzie mógł mieć on postać pisemną lub elektroniczną.