W umowie na czas określony niepotrzebna jest klauzula o możliwości wypowiedzenia, ponieważ od dwóch lat przy kontraktach terminowych obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia.

Przez zmianami w Kodeksie pracy z 22 lutego 2016 roku umowa o pracę zawarta na czas określony mogła zostać rozwiązana za 2-tygodniowym wypowiedzeniem tylko w przypadku, gdy łącznie zostały spełnione dwa warunki:

  • umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • strony zawarły w umowie zapis o możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem.

Jeśli zatem brak było odpowiedniej klauzuli, a kontrakt był zbyt krótki to okres wypowiedzenia w ogóle nie przysługiwał. Jedynym wyjściem było zawarcie z pracodawcą porozumienia zmieniającego, które uzupełniałoby umowę o pracę o klauzulę przewidującą jej wypowiedzenie.

Po zmianie przepisów nie jest konieczne, aby w umowie o prace znalazła się informacji o możliwości wypowiedzenia umowy i długości okresu wypowiedzenia. Problem ten regulują przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którymi długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i ostatecznie wynosi:

  • 2 tygodnie - gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc - gdy okres zatrudnienia jest równy lub dłuższy niż 6 miesięcy,
  • 3 miesiące - gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od pierwszej niedzieli po dniu złożenia wypowiedzenia, natomiast miesięczny i trzymiesięczny są liczone od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Kiedy dokładnie rozpoczyna się i kończy okres wypowiedzenia, przeczytasz tutaj>>

Od 22 lutego 2016 r. każda umowa o pracę na czas określony może więc zostać wypowiedziana, niezależnie od wprowadzenia do kontraktu zapisów przewidujących taką możliwość.

Należy jednak pamiętać, że przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, która została zawarta jeszcze przed 22 lutego 2016 r., nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed zmianami. Nadal pracownicy na kontraktach tymczasowych nie mogą zatem skorzystać z 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, które przysługuje, gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata. Jeżeli jednak umowa została zawarta po 22 lutego 2016 r. to liczy się cały staż pracy. Zobacz, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę>>