Wraz z wprowadzeniem art. 362 do kodeksu pracy zatrudniający zyskali możliwość jednostronnego decydowania o tym, czy pracownik będzie świadczył obowiązki w okresie wypowiedzenia umowy. Jakie wynagrodzenie należy wypłacić podwładnemu zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy?
Artykuł 362 k.p. przesądza, że za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zatrudnionemu przysługuje płaca.
W okresie przed bezpośrednim uregulowaniem tej kwestii w przepisach orzecznictwo i doktryna prezentowały różne możliwości określenia wysokości takiego wynagrodzenia.
Zgodnie z dominującym poglądem pracownikowi przysługiwało wówczas wyłącznie wynagrodzenie przestojowe (czyli zgodnie z art. 81 k.p. wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony – 60 proc. wynagrodzenia).
W związku z nowelizacją k.p. (dodanie wspomnianego art. 362) uregulowano jednak i tę kwestię.
Przy ustalaniu pensji za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.
Tak wynika z par. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 927).
Jest to rozwiązanie korzystne dla pracowników, ponieważ wynagrodzenie przestojowe nie uwzględnia dodatkowych składników wynagrodzenia, takich jak np.: premie, dodatek służbowy, stażowy, za szczególne kwalifikacje zawodowe itp.
Jednocześnie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy często leży w interesie pracodawcy, który decydując się na wypowiedzenie umowy może chcieć jak najszybciej zorganizować pracę bez zwolnionego pracownika, a jego samego odsunąć od poufnych informacji.
Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny, lider działu klientów międzynarodowych w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy