Umowa o pracę może przewidywać dłuższy okres wypowiedzenia (niż ustawowy). Jakie odszkodowanie należy się pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem wymówienia takiej umowy? Czy będzie ono odpowiadało wysokości wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia określony umownie, czy maksymalnie za okres trzech miesięcy (zgodnie z kodeksem pracy)?
Robert Stępień radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch:
Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przysługuje w takim przypadku w wysokości nie niższej niż wynagrodzenie za ustawowy okres wypowiedzenia, a maksymalnie za trzy miesiące. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdy strony wyraźnie zastrzegły w umowie, że odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia. Jeśli strony, wydłużając go umownie, nie przewidziały rekompensaty w wysokości odpowiadającej temu wydłużonemu okresowi, pracownik może się domagać jedynie odszkodowania w maksymalnej wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II PK 176/14).
Zgodnie z art. 471 k.p. odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy może zostać zasądzone w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, jednak nie niższej niż za okres wypowiedzenia. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że rekompensata w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia jest maksymalną wartością możliwą do zasądzenia. Druga część przepisu, zgodnie z którą odszkodowanie przysługuje w wysokości „nie niższej niż za okres wypowiedzenia”, ma natomiast na celu wyłącznie wykluczenie takich sytuacji, gdy rekompensata byłaby zasądzana w wysokości mieszczącej się wprawdzie w widełkach określonych w tym przepisie (tj. wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy), ale niższej niż za ustawowy okres wypowiedzenia. Przykładowo, jeżeli pracownika obowiązuje miesięczny, ustawowy okres wypowiedzenia, to nie można zasądzić mu odszkodowania w wysokości niższej niż wynagrodzenie za jeden miesiąc. Jeżeli natomiast okres ten jest dłuższy niż trzy miesiące, rekompensata przysługuje w maksymalnej wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Wyjątkiem jest wspomniana powyżej sytuacja, gdy strony wyraźnie zastrzegły wyższe odszkodowanie w umowie.