Czy podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę, firma musi się spieszyć? Kodeks pracy nie przewiduje żadnego granicznego terminu na dokonanie tej czynności. Czy to oznacza, że pracodawca ma w tym zakresie pełną swobodę?
Pracodawca nie jest związany jakimkolwiek terminem na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę, w szczególności nie jest ono uzależnione od czasu, jaki upłynął od zdarzeń, które stanowią podstawę do wymówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem brak jest odpowiednika art. 52 par. 2 kodeksu pracy, który przewiduje miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniających takie zwolnienie).
Jednak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. wyrok z 18 października 2016 r., sygn. akt I PK 236/15) nie można zwlekać z wręczeniem wypowiedzenia zbyt długo. SN podkreślił, że skoro dla rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (a zatem dla okoliczności z założenia wyjątkowej) kluczowe znaczenie ma data powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających zwolnienie, to analogicznie należy przyjmować, że również dla rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem istotne znaczenie ma data, z którą pracodawca zdobył wiedzę o podstawach do wymówienia. Sędziowie zwrócili uwagę na niepożądany stan niepewności co do wykorzystania przez firmę określonego zdarzenia jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Zbyt długie podejmowanie decyzji w tej sprawie potęguje obawę podwładnego o zatrudnienie. Należy zatem dążyć do minimalizacji tego okresu, a przynajmniej ograniczenia go do rozsądnych granic.
Jeśli chodzi o okres „ważności” przyczyny wypowiedzenia, w orzecznictwie proponuje się, aby wskazany w art. 113 par. 1 k.p. termin zatarcia ukarania karą porządkową był w tym względzie wyznacznikiem.
W praktyce oznacza to, że jeśli pracodawca chce wypowiedzieć umowę z uwagi na konkretne wydarzenia, jakie miały miejsce z udziałem pracownika, ale od tych zdarzeń upłynie więcej niż rok, to może się okazać, że w razie sporu sąd uzna takie wypowiedzenie za nieuzasadnione.