Przejęcie firmy nie znosi ochrony przedemerytalnej, ale jeśli zmiany dotyczą ogółu zatrudnionych, także pracownikowi chronionemu można zmienić warunki płacy i pracy.

W przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę nowa firma z mocy prawa przejmuje dotychczasowe stosunki pracy - nie trzeba podpisywać nowych umów o pracę, obowiązują dotychczasowe. Pracownicy kontynuują więc zatrudnienie na warunkach z momentu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. W związku z tym pracodawca powinien zapewnić nowym podwładnym świadczenia na niezmienionych zasadach, zarówno wynikające z umów o pracę, jak i wewnętrznych regulaminów albo innych źródeł gwarantujących indywidualne uprawnienia. Dyscyplinarka czy porozumienie stron? Zobacz, jak rozwiązać umowę o pracę>>

Przejście zakładu na innego pracodawcę zapewnia zatem trwałość stosunku pracy w zakresie zakazu rozwiązywania umowy oraz brak możliwości modyfikacji umowy. Tym samym także ochrona przedemerytalna zostaje utrzymana w niezmienionej formie. Zgodnie z przepisami o ochronie przedemerytalnej, pracodawca nie może ani zwolnić z pracy, ani zmienić warunków pracy osobie, której brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, a z osiągnięciem tego wieku okres zatrudnienia będzie umożliwiał jej uzyskanie prawa do emerytury. I te zasady obowiązują również w nowym zakładzie pracy.

Zmiana warunków pracy przed emeryturą. Po przejęciu zakładu nowy pracodawca ma jednak prawo wręczyć zatrudnionemu wypowiedzenie zmieniające, modyfikujące wysokość pensji czy czas pracy zatrudnionego na jego niekorzyść, jeżeli:

  • zmiana warunków zatrudnienia dotyczy ogółu pracowników,
  • pracownik utraci zdolność albo uprawnienia konieczne do wykonywania dotychczasowej pracy.

Ponadto pracodawca może zastosować wypowiedzenie zmieniające, gdy w firmie przeprowadzane są zwolnienie grupowe lub indywidualne, z przyczyn niedotyczących pracownika - może chodzić na przykład o reorganizację lub restrukturyzację zakładu pracy. Jest to dopuszczalne także w przypadku likwidacji bądź upadłości firmy. Likwidacja firmy: 7 obowiązków pracodawcy wobec pracownika>>

Pracownik ma prawo nie przyjąć zaproponowanych nowych warunków pracy lub płacy, i jego umowa ulega wtedy rozwiązaniu. Natomiast jeśli je przyjmie, a w nowej pracy otrzyma wynagrodzenie niższe niż poprzednio, to do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik otrzyma dodatek wyrównawczy. Więcej o dodatku wyrównawczym przeczytasz tutaj>>

Zwolnienie pracownika przed emeryturą. Natomiast ochrona przedemerytalna w ogóle przestaje obowiązywać i pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, jeśli uzyskał on prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, potwierdzone decyzją ZUS.

Ponadto firma może rozwiązać umowę z chronioną osobą w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy oraz gdy istnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - może chodzić o ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie czy zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, dowiesz się tutaj>>

Wreszcie chronionego pracownika można zwolnić, jeśli zaistniały podstawy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia bez jego winy, czyli gdy:

  • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika z przyczyn innych niż choroba, a trwającej dłużej niż jeden miesiąc.