Telefon do wykładowcy wystarczy, aby zawiadomić go o toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym. Obwarowane to jednak będzie pewnymi warunkami.
Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz.U. poz. 1572).
Zgodnie z obecnymi przepisami wezwania i zawiadomienia w sprawie postępowań o wymierzenie kary nauczycielowi uczelnia doręcza za potwierdzeniem odbioru. Resort nauki chce, aby można było ich dokonać również telefonicznie. Udokumentowaniem tej czynności będzie pozostawienie w aktach sprawy notatki zawierającej datę i treść doręczonego wezwania lub zawiadomienia, wraz z podpisem osoby, która dokonała tej czynności. Dodatkowo uczelnie będą miały możliwość doręczania pism w postępowaniach dyscyplinarnych również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W aktach trzeba będzie pozostawić ślad w postaci wydruku doręczonego pisma oraz potwierdzenia transmisji danych.
Skorzystanie z tych opcji będzie możliwe tylko wówczas, jeżeli przyczyni się do usprawnienia przebiegu postępowania, bez naruszenia praw jego uczestników. Zastosowanie uproszczonego trybu doręczania wezwań, zawiadomień czy pism nie będzie więc możliwe np. jeżeli dotyczą kwestii, od których biegną terminy np. na udzielenie odpowiedzi na nie.
Wchodzące w życie przepisy nakładają też nowe obowiązki na rzeczników dyscyplinarnych. Będą oni musieli poinformować nauczyciela akademickiego, którego dotyczy postępowanie, że odmowa składania wyjaśnień lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie będą stanowić przeszkody do przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania lub jego umorzeniu (o ile pozostałe zebrane dowody na to pozwolą). Dzięki tej zmianie nie będzie możliwe już przeciąganie toczącej się sprawy przez nauczyciela akademickiego, którego ona dotyczy.
Rozporządzenie znosi ponadto obowiązek informowania ministra nadzorującego uczelnię oraz ministra szkolnictwa wyższego o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego i jego poszczególnych etapach. Obowiązki informacyjne wobec ministrów zostały ograniczone do przekazania informacji o ich zakończeniu. Liczba prowadzonych w uczelniach postępowań wyjaśniających wynosi ok. 200 w skali roku, a liczba dyscyplinarnych – ok. 100. W ramach każdego z nich wysyłane było do każdego z ministrów kilka, a nawet kilkanaście pism. Nowe przepisy zmniejszą zatem obciążenia biurokratyczne. Wprowadzają też możliwość umorzenia postępowania dyscyplinarnego w sytuacji, gdy skład orzekający stwierdzi, że wymierzenie obwinionemu kary byłoby niecelowe ze względu na np. prawomocnie orzeczone kary za ten sam czyn.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 7 września 2017 r.