Jeżeli sąd przywróci zatrudnionego do pracy i zasądzi wynagrodzenie za okres pozostawania bez niej, ten czas wlicza się do okresu pracy. Podobnie w przypadku zasądzenia odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy – do stażu wlicza się czas, za który przyznano odszkodowanie. Czy za ten doliczony okres pracownik nabywa prawo do urlopu, premii i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem?
Robert Stępień, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch:
Nie. Za okres pozostawania bez pracy podwładny nie nabywa żadnych świadczeń związanych z zatrudnieniem, w tym prawa do urlopu wypoczynkowego lub premii.
Zgodnie z art. 51 par. 2 k.p., pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy, wlicza się do okresu zatrudnienia czas pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano rekompensatę. Ten doliczony czas nie jest jednak okresem zatrudnienia. Podlega on jedynie, czysto formalnie, wliczeniu do stażu. Zatrudniony nie pozostaje w tym czasie w stosunku pracy i nie świadczy obowiązków. W konsekwencji nie nabywa za ten okres uprawnień uzależnionych od istnienia stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2016 r., sygn. I PK 27/15, oraz wyroki SN z 16 czerwca 2011 r., sygn. akt I PK 272/10; z 10 marca 2010 r., sygn. II PK 265/09 oraz z 17 września 2008 r., sygn. I PK 1/08).
Tak samo należy traktować czas pozostawania bez pracy wliczany do stażu pracownikowi, który podjął etat w wyniku przywrócenia do pracy (art. 51 par. 1 k.p.). Również za ten okres podwładny nie nabywa żadnych uprawnień związanych z zatrudnieniem. Nie stoi to w sprzeczności ze zdaniem drugim powoływanego przepisu, zgodnie z którym okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego angażu. Unormowanie to odnosi się wyłącznie do sposobu liczenia okresu zatrudnienia jako nieprzerwanego lub przerwanego. Nie oznacza natomiast obowiązku zaliczania czasu pozostawania bez pracy do stażu i przyznawania zatrudnionemu jakichkolwiek uprawnień za ten okres.