Senatorowie chcą, by uniewinnieni policjanci bezterminowo mogli się ubiegać o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, które stało się powodem zwolnienia ich ze służby. Teraz jest to niemożliwe, bo taki wniosek można złożyć wyłącznie przed upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Sytuacja może się zmienić za sprawą petycji byłego policjanta, który przez 12 lat walczył w sądach o oczyszczenie z zarzutów postawionych mu na podstawie fałszywych oskarżeń przestępców. Policja po uprawomocnieniu uniewinniającego go wyroku nie przyjęła go ponownie do służby. Dlaczego? Bo na podstawie obowiązującego art. 135 ust. 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 ze zm.) nie ma możliwości wznowienia postępowania dyscyplinarnego, jeśli od jego uprawomocnienia upłynęło pięć lat.
Teraz może się to zmienić, ponieważ senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przychyliła się do petycji byłego policjanta. To spowodowało, że jest już gotowy projekt nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Dokument zakłada, że osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji jak autor petycji, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów będą mogły złożyć wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. W przypadku śmierci policjanta prawo do wniesienia wniosku takiego będą mieć także członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym.
Zmiana przepisów obejmie również funkcjonariuszy Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Projekt popierają związkowcy. – Zwróciliśmy się do ministra spraw wewnętrznych, żeby sam podjął inicjatywę ustawodawczą i przygotował przepisy umożliwiające rehabilitację prawną policjantów zwolnionych ze służby. Chcemy, by z możliwości powrotu do policji mogli skorzystać ci funkcjonariusze, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów na podstawie prawomocnych wyroków sądowych – dodaje Andrzej Szary, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przygotowany przez Biuro Legislacyjne Senatu