W 2016 roku pośrednicy znaleźli pracę ponad milionowi Polaków. Za ilością nie idzie jednak jakość. Nieprawidłowości przy zatrudnianiu pracowników wykazano w połowie ze skontrolowanych podmiotów.

Według opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej raportu „Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016 roku” liczba osób, które znalazły zatrudnienie za pośrednictwem agencji wyniosła 1 219 139.

Największą grupę stanowią pracownicy tymczasowi, których liczba w 2016 roku wyniosła 796 tys. osób, o 0,5proc. mniej niż w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniały w tym czasie 264 tys. osób, czyli 33proc. wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce.

W ramach pośrednictwa pracy na terenie RP pracę znalazło 275 tys. osób, a 149 tys. zostało skierowanych do pracy za granicę.

Liczba agencji zatrudniania w Polsce w 2016 roku

Jak podaje Ministerstwo, liczba agencji w ubiegłym roku wyniosła 7484, to aż o 24proc. więcej niż w poprzednim roku. Jako obszar swojej działalności 34proc. wskazało pośrednictwo pracy na terenie RP, 30proc. pracę tymczasową. Watro zauważyć, że na dzień 30 czerwca br. liczba agencji wynosi już 8330 podmiotów.

Bardzo duży wzrost liczby agencji, obserwujemy od wielu lat. Jeśli miernikiem wielkości rynku byłaby liczba podmiotów na niej działających, Polska zajmowałaby w tej klasyfikacji trzecie miejsce w Europie. Jest to efektem bardzo liberalnych przepisów dotyczących zakładania agencji. Szkoda, że przy ostatniej nowelizacji przepisów nie został wprowadzony, postulowany przez partnerów społecznych obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego przez podmioty działające w obszarze pracy tymczasowej, która jest usługą wymagającą bardzo dobrego przygotowania nie tylko merytorycznego ale również kapitałowego – mówi Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR

Jeśli chodzi o formę działalności to 42proc. stanowią spółki z ograniczona odpowiedzialnością i aż 37proc. osoby fizyczne. Co ciekawe na liście podmiotów posiadających certyfikat znalazły się również: związki zawodowe, w liczbie 9 oraz kościół katolicki w liczbie 6 podmiotów.

Praca tymczasowa w Polsce

Agencje zatrudniały w ubiegłym roku łącznie 796 tys. pracowników tymczasowych, 50 proc. z nich w oparciu o umowy o pracę, co jest lepszym wynikiem niż poziom osiągnięty w ubiegłym roku (47proc.), ale daleko odbiega od standardów wytyczanych przez firmy członkowskie Polskiego Forum HR, gdzie odsetek umów o prace stanowił w 2016 roku 92 proc..

Nadal największa grupa pracowników zatrudniana jest przez łączny okres nieprzekraczający 3 miesięcy – 56 proc. wszystkich zatrudnionych, odsetek osób zatrudnionych na okres dłuższy niż 12 miesięcy wyniósł 9proc..

Łącznie w ubiegłym roku zawarto ponad 2 mln umów - średnio na jednego pracownika tymczasowego przypadało 2,5 umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego. Ponad połowa liczby wszystkich umów dotyczyła zatrudnienia w pięciu grupach zawodów:

1. Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
2. Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
3. Magazynierzy i pokrewni
4. Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
5. Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowaniBlisko 19 tys. firm korzystających z pracy tymczasowej

Liczba firm korzystających z pracy tymczasowej wyniosła w 2016 roku 18 608 podmiotów, to o 9proc. więcej niż w ubiegłym roku. Największa liczba pracodawców zlokalizowana była w województwie mazowieckim (5950 firm), dolnośląskim (2005), śląskim (1774) oraz wielkopolskim 1688).

W ramach przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez agencje zatrudnienia inspektorzy PIP zrealizowali 481 kontroli. Nieprawidłowości zostały wykryte w połowie z nich.

Nadal znaczna jest skala stwierdzonych naruszeń w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które określają zasady prowadzenia agencji zatrudnienia. Tak jak w roku poprzednim wykazano je podczas ponad 60% kontroli.

Od kilku lat zwiększa się liczba ujawnianych przypadków nielegalnego świadczenia usług agencji zatrudnienia. Świadczenia tego rodzaju usług, bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, ujawniono w 51 podmiotach. Działalność prowadzona przez poszczególne podmioty z naruszeniem obowiązku rejestracyjnego obejmowała jeden rodzaj usług bądź kilka i dotyczyła przede wszystkim pracy tymczasowej (35 podmiotów).

W zakresie przestrzegania zasad prowadzenia agencji zatrudnienia nagminnym uchybieniem, obserwowanym również w latach poprzednich, jest niezamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz nieoznaczanie przez agencje pracy tymczasowej ofert pracy jako „oferty pracy tymczasowej”.