Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1027).

Jedna z najistotniejszych zmian odnosi się do outsourcingu pracowniczego. Do tej pory, w sytuacji kiedy organ ustalił, że płatnikiem od początku powinien być dotychczasowy pracodawca, korygowano konto firmy zewnętrznej, która opłaciła jakąś część składek, i nakazywał pokryć należności wraz z naliczanymi od początku odsetkami drugiemu przedsiębiorcy. Nadpłaty mogły zatem zostać zaliczone na poczet przyszłych należności nieuprawnionego płatnika lub mu zwrócone. Konsekwencje ponosił zatem wyłącznie dotychczasowy pracodawca, a państwo nie interesowało się firmą zewnętrzną. Po wejściu w życie nowych przepisów ma być inaczej. W przypadku uprawomocnienia się decyzji, w wyniku której zostanie potwierdzone, że płatnikiem składek jest inny podmiot niż ten, który je opłacił, ZUS z urzędu dokona przeksięgowania środków z konta firmy niebędącej płatnikiem na rachunek podmiotu wskazanego w decyzji. W ocenie ekspertów takie rozwiązanie powinno wyjaśnić sytuację działających w dobrej wierze przedsiębiorców i ukrócić działalność nieuczciwych firm.
Nie wszystkie zapisy nowelizacji zaczną jednak obowiązywać od razu. Do 1 stycznia 2018 r. płatnicy poczekają na możliwość przesyłania wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na jedno indywidualne konto. Dzięki temu prowadzący działalność nie będą już musieli dokonywać czterech przelewów na różne rachunki bankowe, które były przypisane do określonych funduszy. Cały proces ma być realizowany na podstawie algorytmu podziału wpłaty na zdefiniowane tytuły. Następnie wyliczone wartości zostaną zaksięgowane na koncie płatnika. Zmiana zasad identyfikacji wpłat z tytułu składek ma też umożliwić ich szybsze ewidencjonowanie oraz rozliczanie, a także ograniczyć liczbę płatności niezidentyfikowanych.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie