Od marca 2017 roku obowiązują zapisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z nimi KAS „stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz nieopodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej.

Ponadto do jej zadań należy zapewnienie obsługi i wsparcia podatnikom i płatnikom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługa i wsparcie przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Jednym z filarów Krajowej Administracji Skarbowej jest Służba Celno-Skarbowa, czyli jednolita, umundurowana formacja składająca się z funkcjonariuszy. Z racji zatrudnienia w niniejszej jednostce funkcjonariuszom przysługują przywileje związane z ilością dni wolnych od pracy.

Urlop wypoczynkowy

W wymiarze odpowiadającym regulacjom Kodeksu pracy. Liczba dni wolnych zależna jest od stażu pracy. Osoby zatrudnione krócej niż 10 lat mogą skorzystać z 20 dni urlopu. Tym, którzy pracują ponad 10 lat, przysługuje 26 dni.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osoba, która osiągnęła w Służbie Celno-Skarbowej staż ponad 15 letni otrzymuje 5 dodatkowych dni wolnych. Po upływie kolejnych 5 lat, ich liczba wzrasta do 10 dni. Jest to pułap maksymalny.

Urlop na żądanie

Zgodnie z przepisami, wyłączeniu podlega kodeksowy artykuł dotyczący urlopu na żądanie. W przypadku funkcjonariuszy KAS to kierownik jednostki organizacyjnej udziela tego zwolnienia z zastrzeżeniem, że potrzeba skorzystania z 4 dopuszczalnych dni została zgłoszona najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Jeżeli jednak zwierzchnik uzna, że nieobecność funkcjonariusza zaburzy ciągłość wykonywania zadań w jednostce organizacyjnej, może odmówić.

Płatny urlop okolicznościowy

Funkcjonariusz, który w związku z przeniesieniem służbowym musi zmienić miejsce zamieszkania ma do wykorzystania 4 dni na dopełnienie wszystkich związanych z przeprowadzką obowiązków. Jeżeli zainteresowany wyrazi taką wolę zwolnienie od pracy może być mu udzielane na raty.

Płatny urlop zdrowotny

Z przepracowaniem 5 lat funkcjonariusze nabywają także prawo do wykorzystania urlopu zdrowotnego z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia. Odpoczynek od pracy powinien być przeznaczony na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, ujętymi w skierowaniu. Jego czas nie może jednak być dłuższy niż 30 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop bezpłatny

Jeżeli w życiu funkcjonariusza pojawią się ważne przyczyny, kierownik jednostki może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Pamiętać należy, że czas korzystania z tej możliwości nie jest wliczany do okresu służby, od którego zależą uprawnienia. Dni, które funkcjonariusz spędza poza praca są odliczane od przysługującego mu za dany miesiąc wynagrodzenia.