Firma będzie musiała zamieszczać w świadectwie informację o tym, czy pracownik korzystał z ochrony przed zwolnieniem ze względu na obniżenie wymiaru czasu pracy (po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego).

Tak wynika z ostatniej wersji projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadectwa pracy (z 22 grudnia 2016 r.). Ma ono wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z proponowanymi zmianami świadectwo ma wskazywać okres, w którym zatrudniony korzystał z ochrony stosunku pracy określonej w art. 186 [8] par. 1 pkt 2 k.p. Obecnie podwładny uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca nie może odmówić zatrudnionemu ani go zwolnić w okresie od dnia złożenia wniosku do powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Taka ochrona nie może jednak trwać dłużej niż 12 miesięcy (przepisy zawierają też wyjątki od jej stosowania). W świadectwie pracy znajdzie się informacja o tym, jak długo z takiego przywileju korzystał zatrudniony. Resort pracy podkreśla, że jest to konieczne, bo kolejny pracodawca rodzica (w razie zmiany zatrudnienia) musi posiadać informację, czy wciąż podlega on ochronie, jeśli w nowej firmie także chciałby obniżyć swój wymiar czasu pracy.

W porównaniu do poprzedniej wersji projektu rozporządzenia (z 23 listopada 2016 r.) zmienione zostały też przepisy dotyczące informacji o trybie zakończenia zatrudnienia. Nowa wersja doprecyzowuje, że w razie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem konieczne jest wskazanie w świadectwie strony, która dokonała wymówienia. Projekt zakłada też, że informacje o składnikach i wysokości wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach zawiera się w świadectwie na żądanie pracownika (zrezygnowano z doprecyzowania, że takie żądanie powinno być przedstawione w terminie nie krótszym niż trzy dni przed wydaniem świadectwa).