Trybunał Konstytucyjny zajmie się uprawnieniami instalatorów odnawialnych źródeł energii. Termin rozprawy: 19 stycznia 2017 r.
Wniosek do TK skierował rzecznik praw obywatelskich. Wskazał w nim, że osobom, które ukończyły studia przed 2005 r., Urząd Dozoru Technicznego odmawiał wydania certyfikatu uprawniającego do instalacji m.in. pieców na biomasę, słonecznych systemów grzewczych czy pomp ciepła. Urzędnicy argumentowali, że w ustawie o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 457 ze zm.) jednym z warunków wydania certyfikatu jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku związanym z np. instalacją urządzeń grzewczych na podstawie przepisów ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.). Dotyczy więc osób, które uzyskały dyplom po 1 września 2005 r.
W ocenie RPO taki stan prawny budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wynika zaś, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, a art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii dyskryminuje on osoby, które zdobyły kształcenie przed 2005 r.