Nie wypowiedziałem umowy o dostawę usług telekomunikacyjnych i okazało się, że operator automatycznie wydłużył abonament o kolejne miesiące oraz że nie mogę się z niego wycofać. Czy można tak traktować klienta – denerwuje się pan Janusz
Niestety, to wciąż częsta praktyka, kiedy usługodawca przedłuża umowę zawartą na czas określony na kolejne miesiące. Nie jest to niezgodne z prawem, o ile spełniony został warunek poinformowania klienta i wyznaczenia mu rozsądnego terminu na wycofanie się z nowej umowy. Według litery prawa w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umowy są takie, które stanowią, że ta, która została zawarta na czas oznaczony, ulega przedłużeniu, przy czym konsument nie złożył przeciwnego oświadczenia, ponieważ wyznaczono mu rażąco krótki termin na taką deklarację.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył w tym roku karę w wysokości prawie pół miliona złotych na jednego z operatorów telewizji kablowej, który automatycznie przedłużał wygasające umowy klientów, co zdaniem urzędu naruszało zbiorowe interesy konsumentów. Zastrzeżenie dotyczyło nieskładania klientom propozycji wydłużenia dostarczania usługi, więc nie mieli oni szansy na wycofanie się ze zobowiązania, a tym samym nieświadomie przedłużali swój abonament. Zdaniem UOKiK przedsiębiorca powinien złożyć konsumentowi propozycję kolejnego kontraktu.
Dozwolona jest jednak praktyka, kiedy umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony bez ponownego pytania o zgodę klienta, ale ma on możliwość wypowiedzenia jej w każdej chwili bez żadnych zobowiązań ani kar.
Podstawa prawna
Art. 385 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).