W protokole obioru pojazdu pracownik firmy powinien uwzględnić wszystkie jego uszkodzenia oraz wady. Niedopełnienie przez niego tej czynności skutkować może problemami ze zwrotem wpłaconej kaucji. Sprawdź, o czym jeszcze należy pamiętać decydując się na wypożyczenie samochodu.

Zacznij od Internetu

Branża „car rental” w dzisiejszych czasach nie ma szans na funkcjonowanie bez Internetu. Powiedzenie „kogo nie ma w sieci, ten nie istnieje” sprawdza się tu doskonale. Szukając samochodu na wynajem powinniśmy więc w pierwszej kolejności przeglądnąć oferty, na które natrafimy poprzez internetowe wyszukiwarki. Jeśli zdecydujemy, że katalog danej firmy spełnia nasze oczekiwania, powinniśmy następnie poświęcić trochę czasu na sprawdzenie zamieszczonych w sieci opinii o przedsiębiorcy. Bardzo często zdarza się, że to właśnie dzięki komentarzom innych użytkowników, uchronimy się przed nierzetelnymi usługodawcami.

Jakie jest prawo

Ani przepisy prawa polskiego ani międzynarodowego nie wyodrębniają zagadnień usługi najmu samochodu dla konsumentów. Oznacza to, umowa najmu podlegać będzie rygorom z Kodeksu cywilnego. Przed jej podpisaniem, powinniśmy więc sprawdzić, czy nie zawiera ona klauzul niedozwolonych, określonych w art. 385 (1) k.c. Należy również pamiętać, że konsumenta jako uczestnika obrotu gospodarczego, chroni szereg ustaw, np. ustawa o cenach, znowelizowana ustawa konsumencka, czy ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych.

Co musisz wiedzieć

Sprawdź dokładnie warunki wynajmu. Zazwyczaj umowę o najem samochodu może zawrzeć osoba pełnoletnia posiadająca prawo jazdy. Czasami przedsiębiorcy zastrzegają wymóg ukończenia 21 roku życia, czy rocznego stażu posiadania uprawnień. Niebagatelne znaczenie mają zapisy dotyczące ceny najmu pojazdu. Chociaż powinny być one jasno sformułowane, mogą budzić pewne wątpliwości. Warto zawsze zapytać pracownika firmy o ich wyjaśnienie. Haczyk, na który łatwo się złapać do tzw. koszty dodatkowe lub kary umowne, dlatego należy szczególnie zwrócić uwagę na tego typu postanowienia.

Informacja o cenie najmu powinna zawierać wszystkie koniecznie opłaty, takie jak: podatki lokalne, opłaty administracyjne, koszty ubezpieczenia czy koszty dodatkowych usług związanych z najmem

Warto pamiętać, że mamy prawo odstąpić od umowy najmu lub zrezygnować z dokonanej przez nas rezerwacji. Taka decyzja może jednak łączyć się z utratą poniesionych przez nas kosztów, dlatego przed dokonaniem rezerwacji należy sprawdzić w regulaminie firmy warunki dostąpienia.

Jeśli rezerwacja samochodu została dokonana przez Internet, mamy 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny

Jak informuje UOKiK, konsument przed zawarciem umowy może domagać się od wynajmującego przedstawienia wzorca umowy, regulaminu usług, cennika, warunków ubezpieczenia samochodu. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umowy, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej dostarczony przed zawarciem umowy. Postanowienia tam zawarte powinny być one sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Te budzące wątpliwości, muszą być interpretowane na korzyść konsumenta.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wyraża zgody na zmianę budzącego wątpliwości postanowienia, mamy dwa wyjścia: możemy zrezygnować z zawarcia umowy na niekorzystnych dla siebie warunkach lub podpisać umowę pomimo tych postanowień, a następnie dochodzić przed sądem swoich praw.

Jeżeli przedsiębiorca nie przychyli się do stanowiska konsumenta kwestionującego zamieszczenie w umowie danego postanowienia, należy zwrócić się do sądu powszechnego (rejonowego lub okręgowego) z żądaniem uznania danego postanowienia za niewiążące i o rozstrzygnięcie związanego z nim roszczenia – informuje UOKiK.

Odbiór samochodu

Do zawarcia umowy najmu dochodzi na podstawie umowy, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić wynajmującego określony czynsz. Istotne jest, by przedstawiona nam do podpisania umowa, regulaminy, warunki najmu czy ubezpieczenia zostały sporządzone w języku polskim - powinny one być takie same jak w warunkach złożonej przez nas rezerwacji. Jeśli zawieramy umowę przez Internet, momentem jej zawarcia je moment wypełnienia formularza umowy zamieszczonego na stronie internetowej i przesłanie go na adres internetowy wynajmującego.

Ważne: zachowujmy kopie podpisywanych przez nas dokumentów i przestrzegajmy obowiązków dotyczących sposobu korzystania z samochodu. Jeśli ceny podane zostały w walucie obcej, zwróć uwagę jaki zastosowano przelicznik. Brak informacji na ten temat, oznacza, że wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wymagalności roszczenia, którym zazwyczaj jest dzień zapłaty.

Przy odbiorze samochodu, w obecności pracownika wypożyczalni należy dokładnie sprawdzić stan samochodu. Powinniśmy dopilnować, by w protokole przyjęcia samochodu zostały odnotowane wszystkie braki oraz usterki pojazdu.

Odpowiedzialność wypożyczalni

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca prowadzący wypożyczalnie ponosi odpowiedzialność za:

• niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, gdy wskutek zdarzenia zawinionego przez wynajmującego najemca doznał szkody. Jeżeli awaria samochodu nastąpiła wskutek okoliczności obciążających wynajmującego, to wypożyczalnia powinna sama dokonać naprawy lub naprawić samochód na swój koszt;

• wady istniejące w chwili wydania samochodu uniemożliwiające korzystnie z niego, lub gdy te wady powstały później, a wynajmujący ich nie usunął lub nie dostarczył samochodu zastępczego. Konsument ma prawo wtedy rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Jeżeli okaże się, że samochód miał wady, które ograniczały jego przydatność do umówionego użytku, konsument ma prawo żądać obniżenia opłaty za czas trwania wad.

Jak informuje UOKiK, w przypadku zniszczenia samochodu z powodu okoliczności, za które wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności, wypożyczalnia nie ma obowiązku naprawy samochodu ani pokrycia kosztów takiej naprawy.

Odpowiedzialność konsumenta

Najemna z kolei będzie ponosić odpowiedzialność:

• odszkodowawczą - wobec wynajmującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, gdy wskutek zdarzenia zawinionego przez najemcę, wynajmujący doznał szkody.
• gdy do zdarzenia doszło wskutek niezachowania przez najemcę należytej staranności
• cywilną - za wyrządzone komukolwiek przez niego szkody na mieniu i na osobie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej lub wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

Reklamacji podlegają wszystkie elementy określone w umowie. Nie należy przejmować się postanowieniami ograniczającymi niniejsze prawo

Ubezpieczenie

Po pierwsze, należy zaznaczyć, że na konsumenta-najemcę nie jest nałożony obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Celowe jest natomiast ubezpieczenie się przez konsumenta od odpowiedzialności za szkody spowodowane jego winą. Oznacza to, że niedozwolone są takie postanowienia umowne, które obciążają konsumenta odpowiedzialnością za każdą szkodę oraz te narzucające ubezpieczenie się od odpowiedzialności za szkodę niezależnie od okoliczności.

Konsument nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się samochodu będące następstwem jego prawidłowego użytkowania